Slovenská dráma a poézia v zahraničí

Poetke a esejistke Dane Podrackej vyšiel vo vydavateľstve SouthWordeditions v Dubline výber z poézie s názvom Forty Four. Verše do angličtiny preložil Robert Welch v spolupráci s Jánom Gavurom.

Vydavatelia Podrackej poézie pre írskych čitateľov charakterizujú takto:  „Hľadá vnútorný priestor utrpenia – ten je protiváhou k prázdnote a osamotenosti spôsobenej trhom, mocou a peniazmi. Je plná žiariacej imaginácie, náhlych zmien situácií.  Jej poézia sa ukazuje ako modlitba v svete pustošenia, krutosti, ľahostajnosti a zastrašovania, ktoré tu panujú bez  toho, aby sme sa im bránili. Podrackej hlas je esenciálnym svedectvom o krutosti, ktorá je systematicky páchaná mocnými elitami v srdci Európy.“

 

Dramatik Osvald Záhradník je v ruskom, a zvlášť v moskovskom kultúrnom priestore, dobre známym autorom, a najmä uvádzaným na divadelných scénach. V súčasnosti  vychádza vo vydavateľstve Baľtijskije sezony v Sankt Peterburgu kniha jeho divadelných hier Solo dľa časov s boem (Sólo pre bicie hodiny).

Vo výbere z tvorby O. Záhradníka je zahrnutých osem drám. Zostavil ho Oleg Malevič  a prekladateľmi sú  Jurij Ajchvenvald, Viktoria Kamenskaja, Viktor Mišurin.

Zostavovateľ uvádza, že „na rozdiel od súčasnej slovenskej dramatiky, v ktorej dominuje poetika posmodernizmu, Záhradníkove hry sa odlišujú človečenstvom, lyrizmom a dramatizmom, založenými nie na  vonkajších efektoch, ale vychádzajúcich z osobnostnej psychológie a reálnych životných situácií. Táto dramaturgia nenecháva diváka a čitateľa  ľahostajným, necháva ho spoluprežívať, plakať a smiať sa.“

Osvalda Záhradníka viazalo dlhoročné priateľstvo k prekladateľke Viktorii Kamenskej (1925 – 2001), ktorá sa len krátko pred smrťou podelila s ruskými a slovenskými čitateľmi so svojimi skúsenosťami z prekladania hier slovenského dramatika. Jej vyznanieprináša zborník namiesto predslovu. Ani prvý prekladateľ Záhradníkových hier Jurij Ajchvenvald už nežije. Poslednú divadelnú hru O. Záhradníka Ubežišče  (Azyl) z roku 1999 preložil Viktor Mišurin. Táto hra je ešte stále v repertoári Moskovského dramatického divadla N. V. Gogoľa, uvádzajú ju pod názvom Doletíme do Milána.

Dňa 21. septembra 2005 uvedú zborník hier Osvalda Záhradníka na slovenskom zastupiteľskom úrade v Moskve za účasti autora.

Kniha O. Záhradníka vyšla s podporou Literárneho informačného centra Komisie SLOLIA. 

Ľubica Suballyová