Slovenská pedagogická knižnica v nových priestoroch

Slovenská pedagogická knižnica sa konečne presťahovala do vlastných priestorov! Po rokoch balenia, sťahovania, vybaľovania fondov a provizórií (pôvodne sa sťahovala z Klarisiek na Staré grunty, potom do petržalskej základnej školy), zápasov o svoju existenciu, keď sa ocitla na zozname ,,zbytočných“ inštitúcií, teraz ,,zakotvila“ ako samostatný právny subjekt v zrekonštruovanom priestore bývalej škôlky v Petržalke.

Symbolicky v Mesiaci knihy slávnostne otvoril 14. marca 2005 nové priestory Slovenskej pedagogickej knižnice štátny tajomník Ministerstva školstva SR František Tóth. Teraz treba držať palce, aby sa pracovníkom knižnice podarilo v plnom rozsahu uskutočniť všetky zámery, s ktorými na slávnostnom otvorení zoznámila prítomných riaditeľka knižnice PhDr. Helena Pangrácová. Ich cieľom je zabezpečiť kvalitné a rýchle knižnično-informačné služby s využitím moderných technických prostriedkov. Iste k tomu teraz prispejú účelne vyriešené priestory požičovne, študovne, v ktorých nechýba výpočtová technika, moderné sklady i celý rad odborných pracovísk.

Ak ste počas provizória stratili kontakt so Slovenskou pedagogickou knižnicou, alebo ste ju doteraz vôbec nenavštevovali, pripomíname, aké služby poskytuje čitateľom:

– výpožičné služby (absenčné, prezenčné, medziknižničné),

– konzultačné,

– referenčné o fondoch a službách  iných knižníc,

– rešeršné služby z interných a externých elektronických báz dát,

– bibliograficko-informačné služby,

– monitoring zo slovenskej periodickej tlače z gescie školstvo, výchova, vzdelávanie,

– prístup k informáciám prostredníctvom internetu,

– poradenské a konzultačné služby,

– kopírovanie.

Špecializované pracovisko pre nevidiacich a slabozrakých sprístupňuje handicapovaným čitateľom dokumenty a internet vo zväčšenom zobrazení s hlasovou podporou, tlačené dokumenty môžu čítať pomocou televíznej lupy.

Študovňa historických tlačí a výročných správ obsahuje približne 6 tisíc knižničných jednotiek, staré tlače a rukopisy od 16. do začiatku 20. storočia z histórie, politiky, práva, jazykovedy, medicíny, filozofie, učebnice, lexikóny, slovníky, cestopisy, kalendáre, časopisy. Zvláštnosťou je samostatný fond výročných školských správ od polovice 19. storočia.

 Počas slávnostného otvorenia knižnice sprístupnili dve výstavy – víťazné návrhy študentskej súťaže Fakulty architektúry STU v Bratislave na realizáciu vnútrobloku Hálova ulica a druhá výstava predstavila šlabikáre a čítanky našich predkov z 19. storočia a prvej polovice 20. storočia.

Na záver ešte niekoľko dôležitých kontaktných údajov pre budúcich čitateľov.

Adresa: Hálova 16, 851 01 Bratislava 5

URL: http://www.spgk.sk

Knižnica je otvorená:

Pondelok, utorok, štvrtok: 9. 00 – 18. 00 hod.

Streda: 9. 00 – 19. 00 hod.

Piatok: 9. 00 – 16. 00 hod.

Lýdia Čelková