SLOVENSKO

Bohato ilustrovanú publikáciu kolektívu autorov Univerzity Komenského, ktorého vedúcim je profesor Pavol Žigo,  predstavili 15. marca v Bratislave. Pohľad do spoločensko-politického vývoja Slovenska, dejín spisovného jazyka, literatúry, divadla, výtvarného umenia, ľudovej kultúry a osudov Slovákov v zahraničí privíta každý, kto chce získať kvalifikovaný pohľad do dejín kultúry nášho národa. Publikácia je spoločným projektom vydavateľstva Perfekt a Literárneho informačného centra. Prináša ucelený pohľad na Slovensko ako historický a kultúrny celok i ako plnohodnotnú súčasť európskych dejín.

V úvodnom slove vydavateľ konštatuje: „Paradoxným chodom dejín sa stalo, že hoci Slovensko a Slováci tvoria rozsiahlu rodinu európskej civilizácie, samostatnú štátnosť získali až v dvadsiatom storočí. Nič to však nemení na fakte, že rovnocenne participovali na vzniku a kultivácii rozsiahleho európskeho kultúrneho bohatstva. V koexistencii, vo vzájomnej interakcii, osobitých aj univerzálnych podmienkach vznikol kultúrny poklad, ktorý je porovnateľný s ktoroukoľvek z vývojových fáz a trendov európskej civilizácie. Nech kniha poslúži ako prvotný zdroj informácií nám i našim nasledovníkom.“