Vydavateľstvo Perfekt v spolupráci s Literárnym informačným centrom vydalo syntetické dielo Slovensko.

Obsahuje kapitoly uvedené v podtitule: Dejiny, Divadlo, Hudba, Jazyk, Literatúra, Ľudová kultúra, Výtvarné umenie, Slováci v zahraničí. Prináša základný prehľad o súčasnom stave a historických aspektoch slovenského politického, hospodárskeho a kultúrneho života. Autormi jednotlivých kapitol sú prevažne vysokoškolskí pedagógovia, uznávaní odborníci vo svojich oblastiach. Vedúcim autorského kolektívu je profesor Pavol Žigo.

Publikácia je spoločným vydavateľským projektom vydavateľstva Perfekt a Literárneho informačného centra. Cieľom LIC pri vstupe do tohto projektu bolo umožniť vydanie diela, ktoré prináša ucelený pohľad na Slovensko ako historický a kultúrny celok i ako plnohodnotnú súčasť európskych dejín. Možno práve preto, lebo sebahodnotenie  sebavedomého národa si pestujeme až teraz, je táto publikácia dôkazom umnosti, umenia a životaschopnosti nášho národa, ktoré majú dávne, hlboké korene.

V úvodnom slove vydavateľ konštatuje: „Paradoxným chodom dejín sa stalo, že hoci Slovensko a Slováci tvoria rozsiahlu rodinu európskej civilizácie, samostatnú štátnosť získali až v dvadsiatom storočí. Nič to však nemení na fakte, že rovnocenne participovali na vzniku a kultivácii rozsiahleho európskeho kultúrneho bohatstva. V koexistencii, vo vzájomnej interakcii, osobitých aj univerzálnych podmienkach vznikol kultúrny poklad, ktorý je porovnateľný s ktoroukoľvek z vývojových fáz a trendov európskej civilizácie. Nech kniha poslúži ako prvotný zdroj informácií nám i našim nasledovníkom.“

Popularizačnú publikáciu dopĺňa bohatý ilustračný a fotografický materiál.

S podporou fondov Európskej únie chceme v budúcich rokoch pripraviť i viaceré cudzojazyčné vydania tohto reprezentačného knižného diela. Prvé by malo byť v nemčine.