Slovenský rozhlas vypísal dve autorské súťaže

Autorom rozhlasových hier a textov dávame do pozornosti dve autorské súťaže, ktoré vypisuje Slovenský rozhlas: súťaž na rozhlasovú hru pre dospelých a súťaž na rozhlasovú poviedku o Cenu Vincenta Šikulu.

1. Súťaž na pôvodnú slovenskú rozhlasovú hru pre dospelých

Slovenský rozhlas Bratislava - Dramaturgia hier pre dospelých vyhlasuje verejnú anonymnú súťaž na pôvodnú slovenskú rozhlasovú hru pre dospelých.
           Cieľom tejto súťaže, ktorá sa koná pravidelne každé dva roky, je prehĺbiť záujem o rozhlasovú dramatickú tvorbu, inšpirovať autorov k tvorbe výrazných rozhlasových umeleckých diel, podporiť autorské hľadanie nových tém a netradičných postupov.
           V zmysle týchto cieľov budú udelené: 1. cena 50.000,- Sk; 2. cena 35.000,- Sk; 3. cena 20.000,- Sk. Prémia za najlepšiu pôvodnú slovenskú rozhlasovú hru o výraznej osobnosti, alebo udalosti z novších slovenských dejín 30.000,- Sk.
           Ak súťažné práce nedosiahnu očakávanú umeleckú úroveň, vypisovateľ súťaže si vyhradzuje právo niektorú z cien neudeliť, prípadne ceny prerozdeliť, pričom výška udelenej ceny musí byť vždy zachovaná v súlade so štatútom. Prémiu môže získať aj inak ocenená hra. Dramaturgia rozhlasových hier pre dospelých si vyhradzuje právo ďalšej spolupráce s autorom bez ohľadu na ocenenie udelené odbornou porotou. Ceny podliehajú zdaneniu podľa Zákona o dani z príjmov č.595/2003 Z. z.

 


2. Súťaž na pôvodnú rozhlasovú poviedku o Cenu Vincenta Šikulu

Slovenský rozhlas Bratislava - Redakcia literatúry a umelecko-dokumentárnej publicistiky Rádia Devín vyhlasuje verejnú anonymnú súťaž na pôvodnú rozhlasovú poviedku o Cenu Vincenta Šikulu.
           Rozhlasová poviedka je špecifický rozhlasový žáner, v ktorom autor pomocou dramatických postáv, postavy rozprávača a celého radu kompozično-štylistických prostriedkov vhodným spôsobom spája dramatické sekvencie s prozaickými opismi, čím dosahuje nový, pre poslucháča zaujímavý druh rozhlasového rozprávania.
           V zmysle stanovených cieľov sa udelia tieto ceny: 1. cena 25.000,- Sk; 2. cena 15.000,- Sk; 3. cena 10.000,- Sk; plus prémia za netradičné štýlotvorné a kompozičné postupy 10.000,- Sk.
           Do súťaže možno prihlásiť dosiaľ nepublikované pôvodné rozhlasové poviedky zaužívaného rozsahu, to značí približne 15 normovaných strán.
           Súťažné rozhlasové poviedky napísané v slovenskom jazyku na počítači alebo na písacom stroji treba poslať v troch exemplároch na adresu: Slovenský rozhlas Bratislava, Redakcia literatúry a umelecko-dokumentárnej publicistiky, Mýtna 1, P. O. Box 55, 817 55 Bratislava. Na obálku treba napísať Rozhlasová poviedka - SÚŤAŽ.
           Keďže ide o verejnú anonymnú súťaž, na každý text treba namiesto mena a adresy uviesť ľubovoľné heslo a do priloženej zalepenej obálky, označenej tým istým heslom, vložiť lístok s menom a adresou autora.
           Termín vyhlásenia súťaže: január 2004, uzávierka súťaže: 30. apríla 2004.