Slovníky v múzeu

V knižnici Slovenského národného múzea v Bratislave sa konala prezentácia lingvistickej – lexikografickej – produkcie Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave a Inštitútu slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity.

Moderátorom príjemného popoludňajšieho stretnutia bol riaditeľ Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV doc. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc., ktorý prítomných priaznivcov jazyka, nielen tých jazykovedných, privítal zaujímavým (ale či aj pravdivým?) citátom Jamesa Hulberta o práci lexikografa: ,,Každý deň rieši lexikograf nové problémy, väčšinou malé, ale nesmierne zaujímavé; na sklonku dňa sa cíti zdravo unavený, ale spokojný...“

Program podujatia vyplnili slová redaktorov, autorov či spoluautorov rôznych špecifických lexikografických diel: Historického slovníka slovenského jazyka, Slovníka slovenských nárečí, Slovníka súčasného slovenského jazyka (ag), Slovníka koreňových morfém slovenčiny, Slovníka anglických vlastných mien v slovenčine. Najhorúcejšou novinkou popoludnia v knižnici SNM bol priamo z tlačiarne privezený druhý zväzok Valenčného slovníka slovenských slovies, ktorý bol spracovaný prof. PhDr. Jolanou Nižníkovou, CSc. na báze Slovenského národného korpusu. Špecifickosť a odbornosť slovesnej valencie zachytená v tejto publikácii bude istotne docenená viac jazykovedcami ako bežnými používateľmi jazyka. Na záver však nielen časť prítomných jazykovedcov ocenila túto predstavovanú publikáciu dlhým potleskom tak, ako všetky predchádzajúce lexikografické diela.

Katarína Gajdošová