Smutná správa z Varšavy

Vo Varšave v polovici decembra 2004 zomrel známy prekladateľ zo slovenskej literatúry Jozef Waczkow. Smutná správu o jeho smrti nám 19. januára 2005 oznámil generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku L. Molitoris.

Józef Waczkov prekladal poéziu aj z iných slovenských literatúr, najmä z češtiny a ruštiny a svoje prekladateľské záujmy rozšíril aj na francúzsku literatúru – ale k slovenčine a mnohým slovenským autorom, najmä básnikom, si vytvoril osobitný vzťah, ktorého výrazom boli desiatky prekladov modernej slovenskej poézie a prózy do poľštiny. Osobitný vzťah mal k P. O. Hviezdoslavovi. Práve v jeho výbere vyšiel pod názvom Deti Prometeove rozsiahly súbor Hviezdoslavovej lyriky (vyd. Spolok Slovákov v Poľsku, 1999). Rovnako osobitý vzťah si vytvoril k slovenskému básnikov V. Kovalčíkovi a jeho poézii. Je aj spoluprekladateľom (s A. Czciborom-Piotrowskim) románu Petra Jaroša Tisícročná včela. Jeho posledným prekladom je novela Pavla Vilikovského Večne je zelený...

S Jozefom Waczkowom som sa zoznámil v máji minulého roku. Pozvali sme ho na stretnutie so súčasnou slovenskou literatúrou, ktoré Literárne informačné centrum usporiadalo v spolupráci so Slovenským inštitútom v jeho reprezentačných priestoroch vo Varšave. V rámci programu sme uviedli aj umelecké pásmo k storočnici Ladislava Novomeského, a keďže J. Waczkow patril k prekladateľom Novomeského poézie do poľštiny, v krátkom vystúpení počas tohto programu sa vyznal zo svojho obdivu k jeho poézii. Uviedol, že ho zaujal aj jeho ľudský osud po návrate z väzenia, a keď L. Novomeskému znova dovolili publikovať, pustil sa do prekladania jeho poézie. Cítil v jeho básňach príbuznosť s medzivojnovou básnickou avantgardou – francúzskou, českou i poľskou. Po oficiálnom programe stretnutia sme si s ním ešte posedeli spolu s riaditeľom vydavateľstva Spolku Slovákov v Poľsku L. Molitorisom, ktorý J. Waczkowa informoval, že pripravujú do tlače jeho poľský preklad textu Vilikovského novely Večne je zelený... Už počas tohto priateľského posedenia bolo na J. Waczkowi vidieť, že choroba ho výrazne poznačila.

Posledná rozlúčka s prekladateľom Jozefom Waczkowom sa uskutočnila 18. 1. 2005 v Kaplnke sv. Ignácia na Severnom obecnom cintoríne (Wólka Weglowa) vo Varšave. Jeho odchodom stráca Slovensko a slovenská literatúra priaznivca a priateľa, natrvalo zapísaného medzi osobnosti, ktoré šírili v Poľsku našu národnú literatúru a kultúru.