Vydavateľstvo Dobrá kniha v Trnave pripravilo v tomto roku nové vydanie celej Biblie. Predchádzalo mu päť samostatných zväzkov z rokov 2004 – 2008. Teraz sa čitateľom dostáva do rúk vydanie v jedinom zväzku v praktickom formáte s názvom Sväté písmo s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie.

Medzi ostatnými Bibliami na Slovensku má toto vydanie jedinečné postavenie. Preklad textu jednotlivých biblických kníh je výsledkom dlhoročného úsilia Antona Boteka (1911 – 1992), ktorý ho pripravoval počas svojho exulantského pôsobenia. Pri preklade sa opieral o hebrejské a grécke pôvodiny, pričom prihliadal aj na iné svetové preklady Biblie. Medzi týmito sa nechal zvlášť inšpirovať moderným francúzskym prekladom, ktorý je dielom Jeruzalemskej biblickej školy École Biblique et Archéologique Française. Ide o najstaršiu vedeckú inštitúciu zameranú na štúdium biblických vied a archeológie vo Svätej zemi. Založil ju roku 1890 francúzsky dominikán Marie-Joseph Lagrange (1855 – 1938) s cieľom štúdia Biblie priamo v prostredí, v ktorom bola napísaná, aby sa tak mohlo lepšie porozumieť jej kultúrnemu a dejinnému kontextu. Ďalšie generácie vedcov z tejto školy sa podieľali na dôležitých archeologických objavoch 20. storočia a pod ich vedením je po druhej svetovej vojne pripravovaný nový preklad Biblie. V roku 1956 vychádza Svätá Biblia (La Sainte Bible traduite en français sous la direction de l’École Biblique de Jérusalem), ale pre svoju popularitu sa čoskoro premenovala na Jeruzalemskú Bibliu (La Bible de Jérusalem). Popularitu vo svete si toto vydanie Biblie získalo svojimi komentármi a poznámkami, ktorými je opatrený aj tento Botekov preklad. Takže Sväté písmo… predstavuje vydanie Biblie s najrozsiahlejším poznámkovým aparátom v slovenčine. Poznámky sú pritom viacerých typov. Jedna časť uvádza iné varianty slov, ktoré sa vyskytujú v gréckych alebo aramejských manuskriptoch. Čitateľovi tak umožňujú prístup k lingvistickým problémom textu a jeho textovej kritiky. Iná zasa objasňuje ťažko preložiteľné slová alebo celé časti. Významné sú tiež marginálne poznámky, ktoré ponúkajú konkordanciu textov usporiadaných podľa konkrétnych pojmov, ale tiež dôležitých tém. Tým sa ponúka čítanie v kontexte celej Biblie a čitateľ sa tak môže dotknúť otázky intertextuálnej analýzy biblických kníh. Úvody k jednotlivým knihám podávajú informácie o nej, o jej autorovi, náčrt charakteristiky obdobia, ako aj prezentáciu hlavných tém a problémov.

Čitateľ dostáva v jednom zväzku vo vreckovom formáte nielen text Biblie, ale aj potrebný nástroj umožňujúci plnšie porozumenie jej posolstvu a prehlbujúci duchovný úžitok. Takto je Sväté písmo… síce trochu hrubšie a ťažšie než nejaký smartfón, neváži však viac než väčší iPad, a tak môže byť človeku stálym spoločníkom, či už doma, alebo na cestách.