Štátne vyznamenanie Vladimírovi Petríkovi

Vysoké štátne vyznamenanie RAD ĽUDOVÍTA ŠTÚRA II. triedy udelil prezident republiky literárnemu vedcovi Vladimírovi Petríkovi pri príležitosti 10. výročia prijatia Ústavy SR. Náš kolega, vedúci literárneho oddelenia Literárneho informačného centra sa tak stal jednou z osobností spoločenskovedného života na Slovensku, ktorí si 2. septembra 2002 v slávnostnej atmosfére Bratislavského hradu prevzali najvyššie štátne ocenenie Slovenskej republiky.
           PhDr. Vladimír Petrík, CSc. je významný literárny historik a kritik, ktorý celý svoj tvorivý život strávil "v službách" výskumu a poznávania slovenskej literatúry 20. storočia. Jeho odborným pôsobiskom sa na viac ako štyri desaťročia stal Ústav slovenskej literatúry SAV. Predmetom jeho vedeckého výskumu sa stala najmä tvorba medzivojnových autorov, pričom osobitnú pozornosť venoval dielu L. Nádašiho-Jégého a po vydaní štúdie Literárne dielo dr. Ladislava Nádašiho Jégého bol editorom jeho spisov a spolu s A. Matuškom aj spoluredaktorom zborníka Jégé v kritike a spomienkach. Svoj dlhoročný výskum Jégého diela zhrnul koncom 70. rokov v monografickej práci Človek v Jégého diele. Početné eseje a kritiky o dielach a autoroch 20. storočia sústredil v knihách Hľadanie prítomného času a Hodnoty a podnety. Významné sú aj jeho ďalšie práce Proces a tvorba a Desaťročie nádejí a pochybností. Ako spoluautor prispel staťami do Dejín slovenskej literatúry, Slovenského literárneho almanachu a kníh Biele miesta v slovenskej literatúre a Slovenská exilová literatúra po roku 1945, ktoré vyšli začiatkom 90. rokov.
           Vladimír Petrík je dlhoročným, neúnavným a erudovaným recenzentom nových kníh slovenských autorov. V tejto súvislosti možno povedať, že práve jeho recenzie a články o slovenskej próze v 60-tych, 70-tých a 80. rokoch 20. storočia tvoria cennú a na podnety dodnes bohatú kapitolu poznávania takých autorov ako V. Šikula, J. Johanides, R. Sloboda, P. Vilikovský, L. Ballek, P. Jaroš, I. Habaj, A. Baláž, S. Rakús a ďalší. Recenzie a články V. Petríka vždy dokázali zaujať svojím jednoducho, ale výstižne a presne formulovaným názorom a mnohým autorom boli prvým záchytným bodom i prvou istotou na ich tvorivej literárnej ceste. Jeho kritiky dokázali presne definovať hodnotu diela i jeho slabiny, ale tón jeho kritík bol vždy decentný a kultivovaný. Hoci jeho kritickým vzorom bol A. Matuška, tónom svojich kritík mu bol zrejme bližší jeho priateľ, literárny vedec a kritik Ján Števček.
           Všetci, ktorí poznajú neúnavnú, často nevďačnú (a za každého "režimu" aj slabo honorovanú) kritickú a vedeckú činnosť Vladimíra Petríka, iste ocenili a s potešením prijali rozhodnutie prezidenta republiky Rudolfa Schustera udeliť mu práve pri príležitosti 10. výročia prijatia Ústavy SR vysoké štátne vyznamenanie.
           A my, jeho priatelia a kolegovia z LIC okrem toho oceňujeme aj jeho ľudské kvality, jeho priateľskú ústretovosť pri riešení odborných pracovných problémov, nezištnosť, s akou sa dokáže podeliť so svojimi skutočne bohatými odbornými skúsenosťami. Vďaka aj za to, Vladko. Srdečne Ti blahoželáme k udeleniu štátneho vyznamenania a želáme Ti pevné zdravie a neochabujúceho tvorivého ducha.

 

Tvoji kolegovia z Literárneho informačného centra