Jana Pohaničová sa dlhodobo zaoberá výskumom dejín architektúry so špecializáciou na 19. storočie. Jej publikácia Výnimočné stavby dlhého storočia Od klasicizmu k moderne v architektúre na Slovensku (Bratislava, TRIO Publishing 2011) nadväzuje na súborné dielo Rozmanité 19. storočie – Architektúra na Slovensku od Hefeleho po Jurkoviča (Perfekt, 2008), ktoré napísala v spoluautorstve s Elenou Lukáčovou. Tentoraz sa detailnejšie zameriava na jednotlivé stavby. Primaciálny palác v Bratislave architekta Melchiora Hefeleho postavený v poslednej tretine 18. storočia predstavuje prológ ku klasicizmu. Za vstupnú bránu do modernej architektúry možno pokladať diela výnimočnej osobnosti európskeho formátu Dušana Samuela Jurkoviča. Preto autorka vymedzila výber štyridsiatich stavieb z rôznych lokalít na území Slovenska práve Primaciálnym palácom a Jurkovičovou tvorbou. Svoj subjektívny výber argumentuje „snahou podať čo najcharakteristickejší obraz architektonického diania prostredníctvom jednotlivých stavieb“. Cez osudy stavieb odkrýva niektoré otázky súdobého politického a spoločensko-kultúrneho diania, zoznamuje čitateľa nielen s ich architektmi, s priebehom ich realizácie, uvádza mená mecénov, objednávateľov. Do štyroch blokov zoskupila budovy podľa toho, aký štýl na nich prevláda: Návrat antiky; Stredoveká a orientálna inšpirácia; Ozveny historických slohov; Na ceste k moderne. Jednotlivé časti sprevádza odborný výklad s úvodom do historického kontextu, popisom znakov a charakteru tvorby a upozornením na pálčivú dilemu štýlu, ktorá sa vinula celým storočím. V tomto prehľadnom a pútavo spracovanom sprievodcovi po typologicky rozmanitých stavbách postavených v časoch rakúsko-uhorskej monarchie na našom území (palác, kaštieľ, kostol, synagóga, divadlo, župný dom, vila, kúpeľný dom…) sa čitateľ dozvie prostredníctvom textov a archívneho materiálu mnohé zaujímavosti. Literárne pramene na konci knihy sú vďačnou pomôckou pre tých, ktorí sa odborne tejto téme venujú.