Štipendiá LIC v roku 2007 na tvorbu nových slovenských románov

V roku 2007 Literárne informačné centrum už tretíkrát udelilo štipendiá na podporu vzniku nových románových diel. Túto novú formu podpory pôvodnej tvorby saturuje od roku 2005 v rámci rozpočtu LIC.

Štipendiá podnietili záujem najvýznamnejších slovenských spisovateľov o tvorbu literárneho žánru, ktorý je i v súčasnosti spoločensky žiaduci, no vzhľadom na náročnosť prípravy a tvorby a najmä na ekonomické podmienky málo preferovaný samými tvorcami. Na ponuku komisie pre udeľovanie štipendií v roku 2005 reflektovalo 12 autorov, medzi nimi také literárne autority ako Anton Hykisch, Stanislav Rakús, Pavel Hrúz, Dušan Dušek, Dušan Mitana, Július Balco, Pavol Rankov, ale i mladé autorky Jana JuráňováUršula Kovalyk, ktorých doterajšie dielo predstavuje tematické a žánrové obohatenie súčasnej slovenskej literatúry. V roku 2006 sme mohli pre znížený objem finančných prostriedkov poskytnutých MK SR ponúknuť štipendiá menšiemu počtu autorov. Štipendijná komisia posúdila predložené románové projekty a rozhodla sa udeliť štipendiá Petrovi Jarošovi, Jánovi Johanidesovi, Pavlovi Vilikovskému, Jozefovi Puškášovi Petrovi Krištúfkovi.

V tomto roku štipendijná komisia v závislosti od disponibilných finančných prostriedkov oslovila troch autorov: Rudolfa Dobiáša, Moniku KompaníkovúBystríka Šikulu. S ich predloženými románovými projektmi sa komisia oboznámila na svojom zasadnutí 6. júna 2007. Konštatovala, že autori predložených projektov sú skúsení prozaici – Rudolf Dobiáš má za sebou rozsiahle literárne dielo, v ktorom umelecky cenným spôsobom zhodnotil aj svoju dramatickú životnú skúsenosť jáchymovského väzňa, Monika Kompaníková je výrazným prozaickým talentom, predstaviteľkou mladej literárnej generácie, ktorej doterajšie knihy poviedok a noviel svedčia o schopnosti realizovať sa aj vo väčšom prozaickom žánri, a Bystrík Šikula patrí k produktívnej strednej prozaickej generácii, ktorú ešte len čaká zhodnotenie životnej skúsenosti práve v románovej forme. Podľa komisie aj rozmanité tematické zameranie projektov dáva predpoklady na ich priaznivý kritický a čitateľský ohlas. Komisia rozhodla autorom týchto projektov štipendiá udeliť.

Literárne informačné centrum je presvedčené, že táto forma podpory vzniku nových románových diel bude znamenať obohatenie súčasnej slovenskej literatúry a bude pokračovať i v budúcich rokoch.