V bratislavskom Artfore sa 9. júna predstavili šty­
ria štipendisti Medzinárodného vyšehradského
fondu, ktorí v súčasnosti tvoria s pomocou pros­
tredia a impulzov nášho hlavného mesta. Za Čes­
ko bol hosťom podujatia dramatik Roman Sikora,
Maďarsko reprezentoval filmový teoretik Péter
Gerencsér, z Poľska prišiel spisovateľ Michał Zyg­
munt a za domácu krajinu sa predstavila prozaička
a publicistka Mária Modrovich. Michał Zygmunt
prezradil, že pracuje na troch projektoch – dvoch
románoch a filme. Prvý z románov sa mal pôvodne
odohrávať v Prahe, ale autor vďaka pobytu u nás
zistil, že Bratislava je preňho oveľa zaujímavejšia.
Péter Gerencsér na báze transnacio  nálneho po­
hľadu skúma a porovnáva maďarské a slo­
venské filmy v stredoeurópskom kontexte
a hľadá medzi nimi prepojenia. Slovenská
spisovateľka Mária Modrovich pracuje na
novej zbierke kratších prozaických útvarov,
cez ktoré nadväzuje na svoje staršie projekty
a opäť tematizuje prítomnosť inteligentných
technológií v živote súčasného človeka. Ro­
man Sikora prečítal niečo zo svojej čiernej
grotesky o revolúcii v domove pre seniorov
– ako poznamenal: bude veľmi veselá, pre­
tože je o smrti.