Blížiaca sa storočnica Slovenského národného divadla je vý-
znamná udalosť. Viac než ostatní si ju uvedomujú práve teatroló-
govia, divadelní režiséri, herci… Pri tejto príležitosti vznikli tri
publikácie Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV v spolupráci
s Divadelnou fakultou VŠMU, vydavateľstvom VEDA a nakla-
datelstvím Pražská scéna. Prezentované boli v Malom kongre-
sovom centre VEDY, vydavateľstva SAV v Bratislave 22. marca
pod názvom Čas, priestor, spoločnosť a divadlo. O publikácii
Vznik a prvé roky Slovenského národného divadla rozprával
jej autor Andrej Maťašík, ktorý v nej skúmal založenie prvého
profesionálneho divadla po vzniku Československej republiky.
Elektronická publikácia Od rekonštrukcie divadelnej insce-
nácie ku kultúrnym dejinám? je len časť projektu, v ktorej kolektív autorov (Peter Kováč,
Nadežda Lindovská, Karol Mišovic, Michaela Mojžišová, Zdenka Pašuthová, Dagmar Pod-
maková) rekonštruuje kľúčové činoherné a operné inscenácie. Problematikou temporality
v divadle a dráme sa zaoberá v publikácii Horizont události Jan Vedral. V rovnaký deň sa
konal krst knihy filmového historika a teoretika Martina Palúcha Autorský dokumentár-
ny film na Slovensku po roku 1989 (OZ Vlna / Drewo a srd – Ústav divadelnej a filmovej
vedy SAV) v Kine Lumière v Bratislave.