Alena
Osipčiková
(Minsk)

Od 6. do 26. augusta 2006 sa koná už 42. ročník Letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca.  Škola je určená zahraničným slovakistom a slavistom, univerzitným profesorom, docentom, asistentom a lektorom, študentom slovakistiky a slavistiky na zahraničných univerzitách, spisovateľom, prekladateľom, novinárom a všetkým záujemcom o štúdium slovenského jazyka a kultúry.

Cieľom kurzu je získanie, resp. prehĺbenie komunikačnej kompetencie v slovenskom jazyku a rozšírenie poznatkov zo slovenskej lingvistiky, literatúry, histórie a kultúry. Organizátorom je Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Na programe sa podieľajú aj iné inštitúcie.

 

Literárne informačné centrum dlhodobo spolupracuje s vedením SAS a každý rok sa snaží priblížiť poslucháčom Letnej školy možnosti a formy, ktoré LIC ponúka pri prekladaní slovenskej literatúry a štipendijnej podpore prekladateľov. Tohtoročné stretnutie sa uskutočnilo v piatok 11. augusta v popoludňajších hodinách a malo podobu diskusie účastníkov SAS-u so zástupcom riaditeľa LIC Antonom Balážom a vedúcou Oddelenia zahraničných aktivít Danielou Humajovou. Počas hodinového stretnutia A. Baláž a D. Humajová informovali frekventantov o edičnej činnosti LIC, ktorá je zameraná na vydávanie publikácií z dejín slovenskej literatúry, slovníkovej a literárnovednej literatúry, o medzinárodných knižných veľtrhoch, ktorých súčasťou sú i prezentácie slovenských autorov, ako i rôznych informačných a propagačných materiáloch vydávaných LIC – najmä súborov cudzojazyčných albumov slovenských spisovateľov, časopisu Slovak Literary Review/Revue der slowakischen Literatur, vydavateľských katalógov určených na knižné veľtrhy. A. Baláž zvlášť upozornil na internetovú stránku LIC a elektronický Album slovenských spisovateľov, v ktorom nájdu literárne portréty viac ako dvoch stoviek spisovateľov 20. storočia, doplnené ukážkami z ich diel. Prezentované informácie vyvolali živý záujem frekventantov – najmä pokiaľ ide o získanie kníh z produkcie LIC, ako i možnosť využiť ponúkané štipendijné pobyty. Súčasťou tohto stretnutiu bol aj predaj knižných publikácií z našej produkcie.

Letná škola SAS je najstaršou letnou jazykovou školou na Slovensku. Existuje od roku 1965 a od roku 1966 nesie názov Studia Academica Slovaca. SAS si na rozdiel od iných letných jazykových kurzov do dnešných dní zachováva profil slovakistických akademických štúdií. Letnú školu zvyčajne navštevuje približne 150 účastníkov z viac ako 25 krajín sveta. Na príprave a vyučovacom procese sa podieľajú vysokoškolskí pedagógovia a lektori odborne vyškolení v oblasti slovenčiny ako cudzieho jazyka. Mnohí z ich majú skúsenosti aj z pôsobenia na lektorátoch zahraničných univerzít.

Ľubica Suballyová
Foto: Andrej Matuška

Pozri: Brnianski slovakisti v LIC

 


 

Studia Academica Slovaca Web Site  

Project by Peace Corps Slovakia: Slovak Online