Súťaž festivalu Literární květen 2005

Festival Literární květen 2005 sa uskutoční pod záštitou

Českého centra Mezinárodního PEN klubu a Obce spisovatelů.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), Fakulta multimediálních komunikací vyhlasujú súťaž Literární květen 2005.

Súťaž je určená len pre vysokoškolských študentov denného štúdia v Českej a Slovenskej republike. Súťaží sa v kategóriách POÉZIA a PRÓZA, príspevky musia byť v slovenskom alebo českom jazyku.

Témou oboch kategórií je citát Vladimíra Holana “…neboť i andělé jsou lakomí …”

Súťažiaci v kategórii PRÓZA zašle maximálne 2 texty, každý v 5 vyhotoveniach. Jeden text nesmie prekročiť rozsah 5 normostrán (9000 znakov vrátane medzier), v kategórii POÉZIA možno poslať najviac 5 básnických textov, každý v 5 kópiách v rozsahu maximálne 1 strana (30 veršov vrátane medzier medzi slohami).

Uzávierka súťaže je 15. marca. Podrobnejšie informácie na www.literarnikveten.cz, Jitka Ptáčková – jitulina@tiscali.cz, Jana Slintáková – j.slintakova@seznam.cz

Texty podpísané osobným heslom (5 písmen a 3 číslice) posielajte na adresu: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Literární květen 2005, paní Hana Rozehnalová, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín

K zásielke musíte pridať aj zalepenú obálku s kontaktnou adresou, dátumom narodenia a ročníkom vysokej školy, ktorý navštevujete.