Literárne informačné centrum, Nám. SNP 12, 884 16 Bratislava

vypisuje podľa § 847 – 849 Občianskeho zákonníka verejnú neanonymnú súťaž na

komplexné riešenie expozície slovenskej ilustračnej tvorby

na knižnom veľtrhu detskej knihy Bologna

 v rámci čestného hosťovania Slovenska na tomto veľtrhu  v roku 2010

Ministerstvo kultúry SR poverilo Literárne informačné centrum zabezpečiť v spolupráci s Bibianou, medzinárodným domom umenia pre deti  čestné hosťovanie Slovenskej republiky  na MKV detskej knihy Bologna 2010. LIC je dlhoročným garantom ústrednej slovenskej expozície na MKV Bologna v rámci národného stánku, Bibiana je pravidelným účastníkom veľtrhu so stánkom BIB. Čestné hosťovanie na MKV bude mať štátno-propagačný charakter. Bude mimoriadnou príležitosťou predstaviť Slovensko nielen ako ilustrátorskú veľmoc a krajinu s bohatou tradíciou detskej knihy, ale aj ako krajinu s osobitou kultúrou a bohatou ponukou možností kultúrnej spolupráce s inými krajinami. Tento cieľ sa bude okrem uvedených stálych expozícií realizovať reprezentačnou výstavou slovenskej ilustračnej tvorby v osobitnom pavilóne určenom pre čestného hosťa MKV a množstvom kultúrnych, umeleckých, výstavných, prezentačných, propagačných, diskusných a kontaktových podujatí v areáli výstaviska i v meste Bologna, prípadne v iných talianskych  mestách. Súčasťou týchto aktivít bude bohatá ponuka printových a audiovizuálnych materiálov propagačného charakteru. Všetky podujatia v rámci čestného hosťovania sa budú realizovať pod ústredným heslom a logom čestného hosťovania, ktoré sa stanú súčasťou vizuálneho štýlu v komunikácii s verejnosťou. Vyvrcholením čestného hosťovania bude reprezentačná recepcia za účasti vysokých politických reprezentácií Slovenska a Talianska, ako aj popredných reprezentantov národných expozícií MKV.

Cieľ a predmet

Cieľom súťaže je vytvoriť umelecky príťažlivú expozičnú platformu na prezentáciu najlepších a najpodnetnejších výsledkov a tendencií slovenskej ilustračnej tvorby pre deti a mládež za posledných 50 rokov, ktoré tvoria neoddeliteľnú zložku európskeho a svetového kultúrneho bohatstva. Zvolené výtvarné, dizajnové, grafické, architektonické, technické a technologické prvky musia podporovať hravosť, farebnosť, fantazijnosť, poetickosť a národnú osobitosť modernej slovenskej ilustrátorskej tvorby. Súčasťou priestorového riešenia bude využitie moderných svetelných a audiovizuálnych technológií. Expozícia predstaví  približne 30 – 40 autorov, z ktorých tretina bude zastúpená viacerými dielami  (maximálne 5). Celkový počet exponátov je približne 120 – 150. Ich konečný výber stanoví odborná porota.

Medzinárodný kontext slovenskej ilustračnej tvorby by mali zvýrazňovať predovšetkým odkazy na Bienále ilustrácií Bratislava.

Farebnosť a vizualita výstavného priestoru by mala rešpektovať skutočnosť, že návštevníkmi expozície nebudú deti, ale odborníci na detskú knihu a dospelá návštevnícka verejnosť.

Súčasťou výstavy bude reprezentačný celofarebný katalóg s dielami autorov a informáciami o nich (bude sa realizovať osobitne).

Súčasťou výtvarno-priestorového riešenia bude i návrh hesla* a grafického loga výstavy, ktoré sa stanú hlavným prvkom propagačnej vizualizácie čestného hosťovania Slovenska na MKV Bologna 2010, pričom sa spravidla budú využívať v spojení ako grafický symbol slovenskej účasti. Heslo by malo byť vtipné a malo by obsahovať posolstvo s hlbším významom poukazujúcim na charakteristické znaky Slovenska, jeho kultúry a umenia. Tento symbol by mal vyjadrovať osobitosť slovenskej ilustračnej tvorby ako jedného z mnohovravných kultúrnych prejavov slovenského génia. Heslo výstavy by malo zohľadňovať aj možnosť adekvátneho vyznenia v preklade do taliančiny a angličtiny. Heslo i logo by mali vychádzať z farebnosti expozičného priestoru a mali by byť použiteľné na webovej stránke i na printových nosičoch s uvedením najmenšej odporúčanej verzie. Ráta sa s ich využitím už v roku 2009 v rámci prípravy čestného hosťovania a predchádzajúcich výstavných aktivít.

Vytvorený výtvarno-architektonický komplex sa bude realizovať na Slovensku a prevezie sa do Bologne.

Typ súťaže a termín jej vypísania a uzávierky  

Verejná neanonymná súťaž pre jednotlivcov alebo tímy, výtvarníkov, profesionálnych grafických dizajnérov, grafické, výstavnícké a architektonické štúdiá. Uzávierka súťaže je 10. novembra 2008 o 16.00 hod.

Ďalšie informácie súvisiace so súťažou

Miesto: Bologna – výstavisko MKV detskej knihy

Termín inštalácie: marec 2010

Trvanie výstavy: počas MKV detskej knihy

Plocha výstavy: cca 200 m2

Predbežný rozpočet na tvorbu a realizáciu výstavy: 2,500.000 Sk

Sprievodné materiály:

Katalóg výstavy, reprezentačná publikácia o slovenskej detskej knihe, propagačné materiály o slovenských autoroch a ilustrátoroch detskej knihy

Časový harmonogram prípravy výstavy:

–       verejná súťaž  do 10. 11. 2008

–       scenár a realizačný scenár výstavy do 31. 3. 2009

–       realizácia výstavy  do 31. 12. 2009

–       prevoz a inštalácia výstavy: marec 2010  

Podmienky zaradenia do súťaže

Účastník doručí na adresu Literárne informačné centrum, Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava podpísanú prihlášku a súťažné návrhy vrátane textovej časti v nepriehľadnom obale označenom „Bologna 2010“ do termínu uzávierky súťaže, t. j. najneskôr 10. novembra 2008. Súťažné návrhy musia obsahovať:

•  názov vystihujúci myšlienku expozície;

•  textovú časť popisujúcu spôsob realizácie predmetu výstavy;

 návrh komplexného riešenia expozície (vizuálny štýl – logo, farebnosť,

      architektonické riešenie);

•  predbežný cenový odhad nákladov na realizáciu expozície (môže byť variantný – minimálne/maximálne náklady).

Súťažné návrhy budú vo forme:

–       vizualizácie na CD;

–       tlačový výstup A3 (návrh loga predložiť aj v čiernobielej verzii a maximálnom zmenšení). 

Podpisom prihlášky účastník potvrdzuje súhlas s podmienkami súťaže, s prezentáciou a prípadným vystavením prijatých návrhov, ako i použitím osobných údajov pre potreby súťaže a sprievodných aktivít.

Prihlasovateľ môže do súťaže zaslať maximálne dva odlišné návrhy, každý návrh treba dodať so samostatnou prihláškou.

Bez uvedených náležitostí nebude návrh akceptovaný.

Porota

Doručené a akceptované návrhy posúdi odborná porota v zložení:

–       Katarína Bajcurová, riaditeľka Slovenskej Národnej Galérie

–       Katarína Hubová, riaditeľka Slovenského centra dizajnu

–       Ivan Jančár, riaditeľ Galérie mesta Bratislava

–       Ján Uličiansky, Slovenská sekcia IBBY

–       Milan Lukáč, sochár, docent FA STU v Bratislave

–       Ľubica Ďurišinová, Ministerstvo kultúry SR

–       Peter Tvrdoň, riaditeľ Bibiany

–       Karol Weisslechner, rektor VŠVU

–       Alexander Halvoník, riaditeľ LIC

–       Miroslava Vallová, LIC.

Členovia  poroty a zástupcovia vyhlasovateľa nesmú byť účastníkmi súťaže.

Kritériá hodnotenia

–       pôvodnosť, originalita a účelnosť návrhu

–       významová zrozumiteľnosť

–       úroveň výtvarného a architektonického spracovania

–       realizovateľnosť a konkrétnosť výtvarných, architektonických a technických riešení

–       schopnosť kooperability s inými subjektmi v realizačných fázach

Odmena

I.                   cena (víťazný návrh) 50.000,- Sk + právo na vytvorenie scenára výstavy, honorovaného osobitne

II.                cena 25.000 Sk

III.             cena 15.000 Sk                      

Finančná čiastka bude vyplatená do 30 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže.

Vyhlasovatelia si vyhradzujú právo na odporúčanie poroty nevyhodnotiť žiadny návrh ako víťazný, prípadne neudeliť niektorú z cien.

Každý účastník súťaže má nárok na skicovné vo výške 1.000 Sk za každý akceptovaný návrh. Vyhlasovateľ má právo použiť so súhlasom autora niektoré prvky ocenených návrhov v ďalších fázach realizácie výstavy.  

Zverejnenie výsledkov súťaže

O výsledku súťaže budú účastníci informovaní písomne najneskôr do 30 dní od ukončenia práce poroty. Výsledky budú zverejnené v časopise Knižná revue a na webovej stránke LIC. Vyhlasovatelia si vyhradzujú právo informačného embarga pre médiá až do termínu vyhlásenia výsledkov súťaže. Organizátori si vyhradzujú právo vystaviť vybrané práce na samostatnej výstave.

Prihlasovanie do súťaže

Prihlášky a text súťažných podmienok sú k dispozícii na adrese:

Literárne informačné centrum, Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava, www.litcentrum.sk, tel. 529 644 75. Prihlášky a súťažné návrhy treba doručiť na tú istú adresu najneskôr 10. 11. 2008 do 16.00 hod.

Záverečné ustanovenia

Právnu ochranu diel zaslaných do súťaže organizátori nezabezpečujú. Originály súťažných prác poisťuje v prípade potreby každý účastník na vlastné náklady.     

Organizátori sa zaväzujú, že v súlade s autorskými právami nezneužijú žiadny zo súťažných návrhov pre svoje účely. Právna ochrana víťazných návrhov  a ďalšie používanie pre konkrétne aktivity budú predmetom samostatnej zmluvy medzi autorom a Literárnym informačným centrom, ktorá bude obsahovať ustanovenia o výhradnej licencii bez obmedzenia.

Link na MKV BOLOGNA: http://www.bookfair.bolognafiere.it/

Informácie súvisiace so súťažou a nahliadnutie do materiálov týkajúcich sa čestného hosťovania na MKV Bologna 2010 zabezpečí na požiadanie Eva Melichárková, tel. 02/52920268, e-mail: melicharkova@litcentrum.sk