Súťažné podmienky: Návrh novej vizuálnej identity LIC

Súťažné podmienky 

Literárne informačné centrum vyhlasuje podľa §847 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení neanonymnú súťaž oslovených autorov na návrh novej vizuálnej identity Literárneho informačného centra. 
1.   Názov predmetu zákazky
Nová vizuálna identita Literárneho informačného centra.
 
2. Vyhlasovateľ súťaže
Literárne informačné centrum, Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava.
IČO: 317 52 381. Literárne informačné centrum je štátna príspevková organizácia 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 
 
3. Predmet súťaže
Cieľom súťaže je nová vizuálna identita Literárneho informačného centra.
 
4. Typ a charakteristika súťaže
Ide o neanonymnú súťaž oslovených autorov.
Členovia hodnotiacej komisie a zástupcovia Vyhlasovateľa nesmú byť účastníkmi súťaže, t. j. autormi, ani konateľmi alebo členmi správnych orgánov právnických osôb predkladajúcich návrhy do súťaže.
Súťaž prebieha v dvoch kolách. V prvom kole súťaže predstavia oslovení autori/ky nasledovné:
— Návrh nového loga v možnostiach: s plným názvom, návrh loga v skratke a vzájomné prepojene týchto dvoch možností;
— Prezentáciu koncepcie vizuálnej identity a základné princípy jej používania;
— Návrh použitia identity na sociálnych sieťach (facebook, Instagram), návrh plagátu na literárne podujatie, návrh použitia na webe www.litcentrum.sk, návrh použitia na knižných obálkach (obálka a chrbátik).
Každý autor/ka alebo štúdio, môže do súťaže predložiť maximálne dva rozdielne návrhy.
Spolu s návrhmi predloží autor/ka vyplnenú Prihlášku do súťaže s identifikačnými údajmi a Čestné prehlásenie, že spĺňa podmienky zaradenia do súťaže a v prípade získania výhry bude schopný/á dodať logotypy v štandardných digitálnych formátoch pre potreby inštitúcie.
V prípade spoluautorstva na vytvorení návrhu identity uvedie prihlasujúci autor/ka mená všetkých spoluautorov. Prihlasujúci autor/ka bude figurovať ako zodpovedná osoba za účasť v súťaži a dodanie finálneho návrhu v prípade získania jednej z cien.
Všetci zúčastnení autori získajú skicovné v hodnote 250 EUR s DPH.
Výsledkom prvého kola súťaže bude jeden víťazný návrh, ktorého autor/ka dopracuje kompletný Vizuálnu identitu a logo Vyhlasovateľa (Príloha k súťažným podmienkam).
Finančná odmena za vypracovanie loga a identity je 4 500 EUR s DPH.
Súčasťou zmluvy s víťazom/kou súťaže bude aj poskytnutie licencie bez miestneho a časového obmedzenia Vyhlasovateľovi súťaže.
Autor/ka víťazného návrhu sa zmluvne zaviaže, že digitálnu verziu všetkých spracovaných podkladov vo vektoroch a manuál použitia loga odovzdá Vyhlasovateľovi súťaže podľa harmonogramu súťaže.
Autor/ka víťazného návrhu sa zmluvne zaviaže, že berie na vedomie presne vymedzený adaptačný čas použitia vizuálu v praxi a súhlasí s možnosťou ďalšieho dopracovania dizajnu na základe podmienok zadávateľa bez ďalších finančných nárokov do stanoveného dátumu.
Svojím podpisom na prihláške účastník potvrdzuje súhlas s podmienkami súťaže.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo nevybrať žiaden prihlásený návrh.
Právnu ochranu diel zaslaných do súťaže organizátori nezabezpečujú. Vyhlasovateľ sa zaväzuje, že v súlade s autorskými právami nepoužije žiadny zo súťažných návrhov pre iné účely, okrem účelu uvedeného v týchto Súťažných podmienkach.
Zaslaním návrhov a prihlášky víťaz/ka súťaže vyjadruje súhlas s verejnou prezentáciou dodaného diela pre potreby propagácie súťaže, vrátane prezentácie na sociálnych sieťach a v elektronických médiách.
Návrhy zostávajú automaticky v dokumentácii súťaže u Vyhlasovateľa.
 
5. Vyhlásenie súťaže a termíny
Súťaž je vyhlásená dňom 11. 7. 2022 zverejnením Súťažných podmienok na internetovej stránke www.litcentrum.sk.
Prihlasovanie do súťaže a odovzdávanie návrhov 1. kola sa bude konať v termíne od 12. 7. 2022 do 30. 9. 2022.
Uzávierka súťaže je 30. 9. 2022 do 24:00 hod.
Výsledky 1. kola budú autorom oznámené do 21. 10. 2022.
Termín odovzdania finálneho digitálneho návrhu vo vektoroch a jednoduchého manuálu
je 20. 12. 2022.
Ďalšie vizuálne podklady sa dopracujú do termínu 15. 2. 2023.
O výsledku súťaže budú všetci účastníci informovaní emailom. Organizátor si vyhradzuje právo informačného embarga pre médiá až do termínu verejného vyhlásenia výsledkov súťaže formou rozoslania tlačovej správy médiám (do 24. 10. 2022). Víťazný návrh bude zverejnený na stránke www.litcentrum.sk a na sociálnych sieťach.
 
6. O Vyhlasovateľovi a kritériá posudzovania návrhov 
Literárne informačné centrum je štátna príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry SR. Centrum vzniklo v roku 1995 ešte pod názvom Národné literárne centrum. 
Hlavným poslaním centra je podpora a propagácia slovenskej literatúry na Slovensku a v zahraničí. Za týmto účelom sa ľudia z centra zúčastňujú medzinárodných knižných veľtrhov ako frankfurtský Buchmesse či London Book Fair, kde vystavujú diela slovenských autorov a autoriek, a oslovujú zahraničné vydavateľstvá na preklady týchto diel. Centrum je tiež poskytovateľom dotácií na preklad a vydanie slovenských kníh v cudzích jazykoch. Ročne takto podporí približne 40 až 50 titulov. 
Centrum má aj vlastnú edičnú činnosť. Okrem približne desiatich titulov v oblasti literárnej vedy, dejín literatúry či esejistickej tvorby, vydáva aj tri periodické tituly: mesačník pre deti Slniečko, magazín o knihách Knižná revue (mesačník) a raz ročne katalóg v anglickom jazyku Books from Slovakia.  
Centrum tiež plní dôležitú funkciu dokumentačného strediska o dianí v slovenskej literatúre. Web centra navštívi ročne cez 300-tisíc užívateľov, z ktorých dve tretiny predstavujú ženy. Približne rovnako veľké (po 25%) skupiny užívateľov tvoria návštevníci vo veku 35-44 rokov a 25-34 rokov. 
Tvorbu literatúry podporuje centrum ako partner viacerých literárnych a knižných podujatí. 
Za účelom lepšieho spoznania poslania a fungovania centra pripraví organizátor súťaže online stretnutie, na ktorom autori a autorky budú môcť klásť ľubovoľné otázky. 
Pre súťaž na návrh novej vizuálnej identity sa organizácia rozhodla nielen preto, že tá súčasná úrovňou nezodpovedá požiadavkám doby a reprezentatívnosti inštitúcie, ale aj z dôvodu, že od 1. januára 2023 dôjde k úprave názvu organizácie na Slovenské literárne centrum; skratka: SLC. Návrh nového loga, ktorý je súčasťou súťaže, má byť logom s novým názvom Vyhlasovateľa, a nie názvu Literárne informačné centrum.
Od vizuálnej identity centra a hlavne jeho loga Vyhlasovateľ očakáva nielen vysokú umeleckú úroveň, ale aj nadčasovosť, vďaka ktorej po pár rokoch nezostarne. 
Charakter novej vizuálnej identity má odrážať reprezentatívnosť organizácie, kultúrnosť jej zamerania a kreativitu, bez ktorej literárna tvorba nie je možná. 
7. Podmienky účasti v súťaži a podmienky predloženia návrhov
Povinné charakteristiky loga:
• Návrh musí byť ľahko identifikovateľný, esteticky a výtvarne zvládnutý na profesionálnej úrovni.
• Návrh loga musí byť originálnym dielom autora, ktorý ho musí autorizovať.
• Logo môže existovať vo viacerých verziách - plný názov, skratka a vzájomné prepojenie.
    Logo musí byť dodané aj v mutáciách v cudzom jazyku (angličtina, nemčina,    
                francúzština)
• Typografia môže byť kombinovaná s ďalšími motívmi.
• Písmo: dizajnér navrhne písmo, pre ktoré Vyhlasovateľ odkúpi licencie. Odporúčané sú písma slovenských typografov, no nie je to podmienkou.
  Písmo musí obsahovať všetky znaky v slovenčine ale aj iných jazykoch (najmä angličtina, nemčina, francúzština). Vybrané písmo by mohlo obsahovať aj grécke a cyrilické znaky, no nie je to podmienkou. 
• Špecifikácia farebnosti (CMYK, RGB, Pantone).
• Pri každom farebnom návrhu je potrebné priložiť aj jeho čierno-bielu verziu.
• Návrh loga v troch veľkostiach (štandardná veľkosť; profilový obrázok sociálne siete a favicon)
 
Povinné charakteristiky koncepcie vizuálnej identity
• Povinnou súčasťou návrhu je aj textový komentár koncepcie identity.
• Návrh vizuálnej identity má obsahovať najmä: použitie identity na sociálnych sieťach (FB, IG), návrh plagátu na literárne podujatie, návrh použitia na webe www.litcentrum.sk, návrh použitia na knižných obálkach (obálka a chrbátik). Podklady na konkrétne použitie identity v praxi budú Vyhlasovateľom dodané po vyhlásení súťaže v elektronickej podobe. 
• Návrh identity musí obsahovať finálny výber písma alebo viacerých písiem. Vybrané písmo musí obsahovať aspoň základné rezy (regular, italic, bold). 
• Návrh identity musí obsahovať špecifikáciu farebnej palety.
 
Nepovinné súčasti / Bonus
• návrh novej inovatívnej koncepcie komunikácie / stratégie.
 
7. Odmena
Všetci zúčastnení autori získajú skicovné v hodnote 250 EUR s DPH. Skicovné bude vyplatené do 30 dní od vyhlásenia výsledkov.
Odmena pre víťaza/ku súťaže je 4500 EUR s DPH. Odmena bude vyplatená po podpise zmluvy a po odovzdaní digitálnej verzie kompletnej identity vo vektoroch a dizajn manuálu na použitie loga, do 30 dní od obdržania týchto materiálov a po vzájomnej dohode so Vyhlasovateľom.
 
8. Hodnotiaca komisia
Všetky včas doručené návrhy spĺňajúce súťažné podmienky, vyhodnotí 5-členná odborná komisia v zložení: Martin “Žltý” Jenča, Branislav Matis, Pavol Bálik, Pavel Sibyla (LIC), Kristína Soboň (LIC) 
Členovia poroty, tajomníčka súťaže a autori/ky víťazných návrhov sú viazaní mlčanlivosťou o výsledkoch hlasovania až do ich oficiálneho zverejnenia.
Tajomníčka súťaže vyhotoví zo zasadnutia komisie zápisnicu o priebehu a výsledkoch hodnotenia návrhov, ktorú podpíšu členovia komisie.
 
9.     Kontakt a sumár prihlásenia sa do súťaže
Informácie o súťaži poskytne:
Kristína Soboň, kristina.sobon@litcentrum.sk, 0915 658 876
 
Autor/ka doručí všetky požadované materiály v pdf. formáte na emailové adresy: 
Pavel Sibyla, pavel.sibyla@litcentrum.sk
Kristína Soboň, kristina.sobon@litcentrum.sk
 
Požadované náležitosti 1. kola súťaže:
1.       Návrh loga v troch veľkostiach (štandardná veľkosť, veľkosť na profilový obrázok na sociálne siete a favicon).
2. Ukážky fungovania vizuálnej identity.
3. Textový komentár ku konceptu vizuálnej identity.
4.   Návrh použitia identity na sociálnych sieťach (facebook, Instagram), návrh plagátu na literárne podujatie, návrh použitia na webe www.litcentrum.sk, návrh použitia na knižných obálkach (obálka a chrbátik)
5. Prihláška do súťaže s identifikačnými údajmi a s Čestným prehlásením.
 
Bez uvedených náležitostí nebude návrh akceptovaný.

 

Autor fotografie: ASIL - Slovak Illustrators Association