Prekladám z rumunskej a moldavskej beletrie a odbornej literatúry. Rada by som upozornila na svoj predposledný preklad, dielo rumunského historika Luciana Boiu Rumunsko, krajina na hranici Európy. Priblížiť túto knihu slovenskému čitateľovi som ako rumunistka považovala takmer za svoju povinnosť, pretože u nás takýto titul chýbal. Navyše ide o  dielo napísané pre zahraničného čitateľa, ktorý toho o Rumunsku veľa nevie. Autor sa snaží ukázať, prečo je Rumunsko „iné“, prečo sa jeho vývoj oneskoroval za Európou, prečo sa už od prvej polovice 19. storočia usilovalo vymaniť z priestoru, kam geografi cky i konfesionálne patrilo... Zaujímavú časť knihy predstavuje panteón najvýznamnejších osobností rumunskej histórie, kultúry, vedy a  pútavá prechádzka po súčasnej Bukurešti očami historika, ktorý sledoval jej premeny v čase.

Mojím najnovším prekladom je román moldavského spisovateľa Iuliana Ciocana Svet podľa Sašu Kozaka (obe Kalligram). Je to zaujímavá freska súčasnej moldavskej spoločnosti, ktorá sa zmieta v chaose „nekonečnej“ prestavby. Jednotlivé postavy románu sa s touto situáciou vyrovnávajú každá podľa svojich možností. Niektorí protagonisti ani nevedia, kým vlastne sú a ako by mali hovoriť, po rusky či po rumunsky. To je aj dilema tragikomického antihrdinu Sašu Kozaka alias Alexandra Cazacu. Pri preklade tohto románu som narážala na novotvary, ktoré do rumunského jazyka v Moldavsku prenikli z ruštiny.

V  súčasnej prekladateľskej praxi mi chýba užšia spolupráca s  vydavateľom, na ktorú som bola zvyknutá, keď som sa ako začínajúca prekladateľka veľa učila od skúsených a rozhľadených redaktorov. Dnes sa mi spolupráca s  vydavateľstvami zdá byť príliš odcudzená. Niekdajší kontakt s  redaktorom nahradili maily a skype, čo je síce na jednej strane veľká pomoc, ale nemala by to byť jediná forma komunikácie.

Nové prekladateľské plány zatiaľ nemám, no bola by som rada, keby sa podarilo dotiahnuť do úspešného konca projekt antológie slovenskej prózy, o ktorú prejavilo záujem jedno moldavské vydavateľstvo.