Tak píšem ja 2018 - súťaž celoslovenskej amatérskej literárnej tvorby

Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom vyhlasuje súťaž amatérskej literárnej tvorby s celoslovenskou účasťou Tak píšem ja 2018.

PROPOZÍCIE

Uzávierka súťaže: 23.10.2018

Vyhodnotenie súťaže: 24.11.2018

Základná charakteristika súťaže: TAK PÍŠEM JA je už tradičnou súťažou amatérskej literárnej tvorby na Slovensku. Výrazným špecifikom tejto súťaže je predovšetkým voľná téma. Preto si každý súťažiaci môže vybrať tému podľa svojho vlastného výberu. V súťaži je vytvorený priestor pre detských autorov a rovnako aj pre autorov seniorov.

Štruktúra súťaže: Súťaže sa môže zúčastniť každý neprofesionálny literárny tvorca, občan SR, ktorý nie je členom niektorej profesionálnej spisovateľskej organizácie. Súťaž sa člení podľa vekových a žánrových kritérií. Každý súťažiaci v určitej vekovej skupine môže svoje diela prihlásiť do jednotlivých žánrových kategórií. Organizátor si pri nesprávnom zaradení sa do kategórie vyhradzuje právo preradiť súťažiaceho do inej kategórie ako sa sám prihlásil.

 

Súťažné skupiny:

I. veková kategória - deti a mládež

skupina A - žiaci I. stupňa ZŠ

skupina B - žiaci II. stupňa ZŠ

skupina C - študenti stredných škôl

II. veková kategória - dospelí a seniori

skupina D – denní študenti VŠ do 27 rokov

skupina E – dospelí do 50 rokov, ktorí nie sú dennými študentmi strednej ani vysokej školy

skupina F - dospelí nad 50 rokov a seniori

 

Kategória pre všetky vekové skupiny:

- poézia

- próza

Hodnotenie a odborná porota: 

Súťažné práce hodnotia dve samostatné odborné poroty, primerane zostavené pre obe hlavné vekové kategórie. Súčasťou vyhodnotenia je odborný seminár za účasti poroty s možnosťou individuálnych konzultácií a rozborov amatérskych prác. Porotou ocenené a odporučené práce budú publikované v ANTOLÓGII, ktorej vydanie zabezpečuje Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom.

 

Podmienky účasti v súťaži:

– do súťaže je možné poslať iba práce, ktoré neboli doteraz ocenené v akejkoľvek literárnej súťaži, či starších ročníkoch literárnej súťaže „Tak píšem JA.“

– práce musia byť pôvodné, napísané v slovenskom jazyku

– práce musia byť potvrdené príslušným regionálnym osvetovým strediskom (ROS), aby osvetové strediská mali prehľad o aktívnych tvorcoch v ich regióne

– kontakty na všetky ROS nájdete na stránke www.nocka.sk v sekcii kontakty

– autori ocenení v predchádzajúcich ročníkoch majú právo posielať svoje práce priamo vyhlasovateľovi súťaže (POS)

– žiakov základných škôl a študentov stredných škôl prihlasuje do súťaže príslušná škola

– práce je potrebné posielať v 4 vyhotoveniach (pre potreby poroty), troch písomných a jedno musí byť poslané aj v elektronickej forme na adresu: pos.vytvarnictvo@gmail.com,

– v predmete správy je potrebné uviesť názov súťaže „TAK PÍŠEM JA“,

– na obálku prosíme uviesť heslo : TAK PÍŠEM JA,

– téma literárnych prác je ľubovoľná,

– každý súťažiaci môže do súťaže poslať maximálne:

• 6 poetických prác,

• 2 prozaické práce, každú v rozsahu do 20 strán (normovaná A4, písmo 12 pt)

– v prípade zaslania väčšieho rozsahu má vyhlasovateľ právo do súťaže zaradiť len povolený počet prác, na základe svojho výberu,

– rukopisy prác sa autorom nevracajú,

– zaslať prácu spolu so záväznou prihláškou do 23.10.2018, na adresu: Pohronské osvetové

stredisko, Dukelských hrdinov 21, 965 01 Žiar nad Hronom

– práce, ktoré nesplnia niektorú z uvedených podmienok, budú zo súťaže vyradené.

 

Poznámka:

Rovnako tak sa súťaže môžu zúčastniť aj také diela, ktoré boli publikované na internete, a to ako súčasť blogu, alebo literárneho serveru, t. j. práce slúžiace pre pobavenie bežného internetového čitateľa či ako vizitka umeleckých zručností ich autora a neboli ocenené v súťaži.

Literárna súťaž „Tak píšem JA“ nie je žánrovo ohraničená, a práve z tohto dôvodu prijíma aj diela tematicky nevymedzené, ktoré stoja na rozhraní niekoľkých žánrov naraz ( napr. fantasy, science- fiction), alebo ich autori siahli po netradičných lyrických, lyricko- epických, epických ako aj dramatických útvaroch.

 

Finančné zabezpečenie:

BBSK- Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom na financovanie podujatia združuje finančné prostriedky Fondu na podporu umenia, mesta Žiar nad Hronom, sponzorov, občianskych združení a iných inštitúcií.

Vzhľadom na finančnú náročnosť podujatia ponesú autori istú časť nákladov spojenú s ich účasťou na súťažnej prehliadke..

Kontakt:

Pohronské osvetové stredisko, Dukelských hrdinov 21, 965 01 Žiar nad Hronom

telefón 045/ 678 13 07 E-mail: pos.vytvarnictvo@gmail.com www.osvetaziar.sk