Termín uzávierky Jašíkove Kysuce 2017 je 22. októbra 2017

Termín uzávierky Jašíkove Kysuce 2017 je predĺžený:

Súťaž bude uzatvorená 22. októbra 2017. Súťažné prózy, ktoré budú knižnici doručené po uzávierke, budú zaradené do nasledujúceho ročníka súťaže. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v dňoch 30.11. – 1.12.2017.

Podmienky súťaže:

Do súťaže sa môžu zapojiť autori do 35 rokov svojimi krátkymi prózami. Zašlú ich elektronickou poštou na e-mail: jasik@kniznica-cadca.sk. Súťažné príspevky je potrebné dodávať v elektronickej forme vo formátoch MS Word (doc.) a Open Office. Bitmapový dokument, ktorý bol vytvorený napr. skenovaním rukopisu alebo hárok s ručne písaným obsahom sa nepovažujú za relevantný textový podklad. Každý súťažiaci môže zaslať maximálne dve samostatné poviedky, ktorých textový rozsah nepresiahne 10 strán normalizovaného formátu A4.

            K súťažným príspevkom je potrebné pripojiť okrem mena a priezviska i stručný životopis, miesto bydliska, vek a telefónne číslo, prípadne aj autocharakteristiku a fotografiu. Tým, že ich súťažiaci zašle spolu so súťažnými prácami, dáva organizátorom povolenie zverejniť časť z nich na webových stránkach, prípadne v zborníku vybraných prác.  Na vlastnú žiadosť autora môžu byť jeho práce zverejnené pod pseudonymom. V tom prípade jeho vlastné meno bude použité iba pre potreby spojené s organizáciou súťaže: (prezenčná listina, diplom a iné.) V prípade, že má autor záujem komunikovať s ostatnými súťažiacimi, môžeme mu na požiadanie zverejniť e-mailovú adresu.