Spoluprácou nie neznámej dvojice, Márie Čiernej a Ladislava Čierneho, ktorá sa intenzívne venuje nemeckému jazyku z lexikografického hľadiska (2000, 2002 a i.), vznikol aktuálne vydaný dvojzväzkový Nemecko-slovenský slovník (Deutsch-slowakisches Wörterbuch)Slovensko-nemecký slovník (Slowakisch-deutsches Wörterbuch). Publikácie z vydavateľstva Ikar prekvapia čitateľa kvantitou i kvalitou spracovania. Len v nemecko-slovenskom zväzku je spracovaných okolo 75 000 hesiel na 1072 stranách, čo si vyžaduje aktívneho (snáď aj fyzicky zdatného) používateľa.

Väčšie potešenie prinesie aktívnym i odborným používateľom nemčiny pohľad na spracovanie slovníkov, najmä ak bojujú s dynamickosťou pravopisných zmien. Takýto stručný prehľad rámcuje Nemecko-slovenský slovník (a tak už napr. nepíšeme daß, ale dass). Súčasťou lexikografického spracovania hesiel je prehľad výslovnosti a tradične zoznam nepravidelných slovies a nepravidelná komparácia. Tvorcovia slovníka neobišli ani súčasné tendencie nemeckej lexiky. Jednotlivé heslá odrážajú aktuálny stav nemeckého jazyka, a to s ohľadom na jeho používanie ako živého jazyka. Štandardná slovná zásoba je obohatená o neologizmy a terminológiu z rôznych odborno-záujmových oblastí (informatiky, hospodárstva, kultúry, politiky, zdravotníctva a i.), pričom sú výrazy opatrené patričnými kvalifikátormi nielen čo do odbornosti pojmu, ale aj z hľadiska štýlu a spisovnosti (hovorové, slangové, expresívne, v menšom počte regionálne atď.). Zohľadnenie živosti jazyka sa v predloženom zväzku odráža napríklad v 11 významových použitiach slovesa brennen, aj s využitím významu napaľovať/napáliť v informatike, napríklad hudbu na CD (ktoré by mohlo byť aj súčasťou vydaného slovníka).

V súlade s lexikografickou praxou nechýbajú ani kontextové zapojenia hesiel či frazeologické spojenia. Pomôckou pre používateľa sú v heslovej časti aj gramatické doplnenia (tradične problémové G sg. a N pl. substantív) a odlíšenie rakúskej a švajčiarskej nemčiny. Pre geograficky menej zorientovaných poslúži záverečné administratívno-územné členenie nemecky hovoriacich krajín.

Podobnú lexikografickú koncepciu autori zachovali aj pri slovensko-nemeckom variante slovníka, kde je viac ako 45 000 hesiel opatrených štylistickými, časovými a inými používateľskými kvalifikátormi, kolokačno-konverzačnými spojeniami a frazeologizmami. Používatelia ocenia i doplnkový zoznam frekventovaných či úradne používaných skratiek v dvojjazyčnom prevedení. Na záver sa možno čitateľ spýta, komu je spolu vyše 2100-stranové kompendium v dnešnej dobe praktických či vreckových slovníkov určené? Podľa slov autorov aktívnym používateľom nemeckého jazyka, svojou rôznorodosťou hesiel najmä tlmočníkom, vedeckým pracovníkom, ale aj vysokoškolským študentom či širokej verejnosti so záujmom o nemecký jazyk. Slovníky, hoci spracovaním užitočné, však musia odolávať dnešnou gener áciou preferovaným moderným elektronickým verziám, ktoré popri časovo úspornom vyhľadávaní poskytujú aj informácie z  oblasti sémantických i kontextových vzťahov výrazov (s výhodou aplikácie výslovnosti). Mnohí však radšej zostávajú verní papieru, podľa potreby turistickú praktickosť radi vymenia za vecnú komplexnosť. Myslím, že je to otázka priorít (veď čo ak technika v tom najdôležitejšom okamihu zlyhá?). Papieru veriaci používatelia sa určite nechajú radi obdarovať takýmito vyše „tisícovými“ darmi (najmä ak im ich napríklad pod stromček prinesie niekto iný). Ak by si ich totiž museli nosiť sami, možno by konvertovali na inú… verziu.