Tretie stretnutie frankofónnych básnikov

Pod názvom Smerovanie na východ sa v dňoch 30. mája – 2. júna 2003 uskutoční v Bratislave a vo Viedni tretie stretnutie frankofónnych básnikov. Predchádzajúce dve stretnutia sa konali v roku 2002 v Budmericiach. Zúčastnili sa ich básnici z desiatich krajín východnej a strednej Európy a témou stretnutí bol vplyv a prítomnosť francúzskej kultúry v ich národných kultúrach a otázky multikultúrnej identity. Iniciátorom celého projektu je riaditeľ Moliérovho divadla v Paríži Michel de Maulne. Podľa jeho zámeru sa Bratislava, ako mesto aj v minulosti otvorené pre prijímanie rôznych multikultúrnych vplyvov, stane miestom pravidelných stretnutí básnikov tohto regiónu, ktorí si želajú navzájom komunikovať vo francúzštine.

 

Projekt Smerovanie na východ (Cap a l´Est) sa realizuje pod záštitou MK SR a organizačne ho zabezpečuje Literárne informačné centrum. Tento rok sa k nemu pripojil aj Francúzsky inštitút vo Viedni a tak sa frankofónni básnici presunú 31. mája loďou do Viedne, kde sa uskutoční pracovné rokovanie na tému Poézia a multikultúrna identita a bude sa hovoriť najmä o potrebe uchovať hodnoty menších kultúr v súčasnom globalizačnom tlaku. 1. júna účastníci stretnutia navštívia Banskú Štiavnicu, kde sa pripravuje festival frankofónnej poézie krajín strednej a východnej Európy.    
Účasť na tohtoročnom stretnutí potvrdilo 15 frankofónnych básnikov z 10 krajín, slovenským účastníkom bude Albert Marenčin.  
Smerovanie na východ ako spoločný projekt prekladateľských centier Francúzska, Grécka a Slovenského centra umeleckého prekladu získal v tomto roku aj finančnú podporu Európskej únie v rámci programu Kultúra 2000.

 

Anton Baláž, hovorca LIC