Trinásť kníh do vrecka – klasika slovenská

Edícia Knihy do vrecka vydavateľstva Slovenský Tatran, zameraná na zachovanie a popularizovanie slovenskej literárnej klasiky, vznikla roku 1997 a do vlaňajška z nej vyšlo trinásť hodnotných publikácií od siedmich autorov – Jozefa Minárika, Pavla Bunčáka, Viery Prokešovej, Ruda Brtáňa, Jozefa R. Nižnanského, Cyrila Krausa a Gizely Gáfrikovej.

1. – 4. zväzok Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva (1997) zostavil Jozef Minárik. Klenotnica obsahuje klenoty rôznorodej hodnoty, vyrobili ich literárni zlatníci v rokoch 800 – 1780, teda v stredoveku, renesancii a baroku. Vyše 900 rokov trval proces narúšania synkretickej duchovno-svetskej tvor­by, kým sa svetskej literatúre podarilo vymaniť z tradičných príbuzenských zväzkov a samostatne rozhodovať o svojom vlastnom profile. V stredoveku bola žiarivým drahokamom prvá slovanská bá­seň Proglas, v renesancii Rakovského občiansko-politické veršova­né skladby, Silvánova subjektívna lyrika, Bocatiove a Fanchaliho ľúbostné verše, v baroku Alapiho epigramy villonovského šmaku, Benického a Gav1ovičove didakticko-reflexívne básne, Simonidesove a Krmanove cestovné denníky, Belovo vlastivedné dielo a jedinečné­ plody ústnej ľudovej slovesnosti. V enumerácii drahokamov by sa dalo pokračovať. Prepašujem niekoľko barokových Alapiho veršov, ktoré akoby z oka vypadli stredovekému Villonovi:

Vánky ma ovievajú, dážď obmýva temravé škvrny,

zlodejským havranom bol som, labuťou stal som sa už.

Čo sa mi smejú, tých z otvorených úst vysmieva jazyk:

,,Odstúpim svoj trón, ak len niekto chce nastúpiť naň.“

Podobnými ironickými veršami komentuje Villon svoje položenie, keď ho odsúdili na smrť obesením:

František som až z Pontoisu, / Keď mi na krk štranok uviažu,

tento veru pozná odrazu, / o čo väčšiu má zadok váhu.

5. zväzok Záhradník snov vyšiel o tri roky neskôr (2000). Zasneným záhradníkom je P. Bunčák, zostavovateľka Viera Prokešová vybrala jeho najzrelšie básne z 10 kníh. Chronológiu napísal Bunčákov syn Ján.

V tom istom roku (2000) vyšiel 6. zväzok: Bo­huslav Tablic Pamäti česko-slovenských básnikov alebo veršovcov. Zostavil ho R. Brtáň. Tablic v štyroch dieloch načrtol portréty 776 literátov od najstarších čias do osvietenstva (18. stor.). V ďalšom roku (2001) vyšli 7. zväzok Slovenskí romantici – poézia a 8. zväzok Príhody a skúsenosti mládenca Reného od J. Ignáca Bajzu. Slovenských romantikov zadelil ich zostavovateľ Cyril Kraus do 17 skupín. 28-členný tím poetov sa venuje najmä ponáškam (Kráľ, Botto, Chlupka a Sládkovič), baladám (Kráľ, Botto a Matúška), vlasteneckej tematike (Sládkovič, Chalupka, Tomášik a Kuzmány) a búrlivým nála­dám odrážajúcim romantický nepokoj (Kráľ, Kellner, Pauliny a Francisci). Bajzov román dobrodružný a spoločensko-kritický román pripravil na vydanie Jozef R. Nižnanský, štúdiu a kalendárium napísal J. Tibenský. Román je opradený

,,pramenným tajomstvom", čo sa dá vyjadriť sentenciou: ,,Ktorýže to dobrodružný šuster poslúžil ako muster pokojnému dubovskému duš­pastierovi Bajzovi Ignácovi?" ,,Musterový pes“ nie je zakopaný v šustrových túlavých čižmičkách, ale v nemeckých triviálnych románoch 18. storočia, aké písali s „elánom" predovšetkým trivialisti, čo mali na konci mena ,,el“ (Schummel, Thümmel, Wezel a Rippel). Seriózne, humorne, sentimentálne opisovali avantúry, dobrodruž­stvá, intrigy, rodinné a kláštorné tajomstvá.

Dupľovanú úrodu priniesol aj rok 2002 – vyšli 9. zväzok Slovenskí romantici – próza  a 10. zväzok Kratochvíľne historky pisára Šahrazáda.

Slovenskí romantici – próza  nadväzujú na Slovenských romantikov – poézia, aj tento zväzok zostavil Cyril Kraus. Prozaické žánre zoradil do 5 skupín: historická, súčasná, autobiografická, sentimentálna a humoristic­ká. S históriou sa priatelil najmä Kalinčiak, so súčasnosťou Pa­uliny a Záborský, s autobiografiou Kubánni, so sentimentalitou Fe­rienčik a Bachát a s humorom Zechenter a Záborský.

Kratochvíľne historky pisára Šahrazáda zbieral niekoľko rokov po domajších a cezpoľných archívoch, bibliotékach a padlášoch Jozef Minárik. Zreštauroval ich kamuflážovou metódou. Z obrovského koláča povybera1 hrozienka a mandle, prozaicky poveda­né zábavné historky a kuriozity, ako sú anekdoty, facécie, fantastické opisy krajov, výklady snov, magické praktiky, kľúče na hľadanie pokladov a iné starodávne čudesá.

Najpožehnanejší rok pre túto edíciu bol rok 2004, keď vyšli 3 zväzky – Slovenský klasicizmus – poézia, Slovenský klasicizmus – próza a Hugolín Gavlovič O dobrých mravoch. Obidva zväzky Slovenského klasicizmu zostavil Cyril Kraus. Prvý zväzok obsahuje poetickú tvorbu 16 autorov. Je dôkazom, že aj slovenskí k1asicisti nadväzovali na antickú poéziu obsahom aj formou. Zaľúbili sa do tzv. anakreontskej lyriky ospevujúcej mladosť, víno a lásku (Palkovič, Tablic a Rožnay). Velebili idylickú prírodu a pastiersky život (Šafárik, Šimko a Hollý). Žialili nad slovanskou minulosťou (Hollý)a spájali ľúbostné city s vlasteneckými (Kollár). Nechýbali ani kritické epigramy (Bajza a Leška). Druhý zväzok servíruje prozaickú tvorbu 8 au­torov, ktorí zanechali veľmi pestré prozaické žánre s temati­kou dobrodružnou, ľúbostnou, etickou, spoločensko-kritickou a humornou. Niektoré sa podobajú triviálnemu románu, či už v miere menšej (Bajza a Ottmayer) alebo väčšej (Godra).

Do trinásteho zväzku O dobrých mravoch zaradila zostavovateľka Gizela Gáfriková charakteristické ukážky z troch diel Hugolína Gavloviča (1712 – 1787). Jeho didakticko-reflexívne veršované skladby, poučné úva­hy o dobrých mravoch, pertraktujú morálne zásady nielen z aspek­tu náboženského, ale aj svetského.

Všetky zväzky edície Knihy do vrecka sú vybavené fundovanými štúdiami a poznámkovým

aparátom. Graficky ich upravila a väzbu navrhla Eva Kovačevičová-Fu­dala. Odiala ich do pôvabného rúcha. Na pravý bok obalu pridala triptych súvekých obrázkov.

Jozef Minárik