Ypsalon je názov trojdňového festivalu
spisovateľov, ktorý v Trnave organizuje
Občianske združenie Publikum. Druhý
ročník sa uskutočnil koncom novembra
v synagóge, ktorá je centrom súčas-
ného umenia a patrí pod Galériu Jána
Koniarka.

Festival otvorila dis-
kusia redaktora ča-
so pisu .týždeň Antona
Vydru so zakladateľmi
vydavateľstva Absynt Fi-
lipom Ostrowským a Jurajom
Koudelom. Témou bola predovšetkým reportážna
literatúra a jej autori. Obaja vydavatelia porozpráva-
li o niektorých konkrétnych knihách, ktoré doteraz
priniesli na slovenské knižné pulty. Hovorilo sa aj
o marketingu, knižnom dizajne a o ďalších vyda-
vateľských plánoch.

Havran predstavil Analfabeta
Hosťom úvodného večera bol aj aforista a publicista
Tomáš Ulej, ktorý najprv predstavil svoje knihy
aforizmov Ale a Bodaj bi! a porozprával o svojom
webovom projekte ludoslovensky.sk. Na úplný záver
si nechal priestor pre ukážky zo svojej pripravo-
vanej tretej knihy aforizmov – jej názov však ešte
nechcel prezradiť.
Andrej Bán nakoniec svoju účasť na festivale od-
riekol, nahradil ho Michal Havran, ktorý predstavil
svoj román Analfabet. Úlohu náhradníka prijal len
deň pred začiatkom festivalu, čo je vzhľadom na
jeho vyťaženosť malý zázrak. A keďže radšej disku-
tuje ako číta, z Analfabeta zaznela len jedna ukážka.
Nikomu v publiku to však neprekážalo, lebo Michal
porozprával zaujímavé veci nielen o svojom románe
a o tom, na akých zvláštnych miestach ho písal, ale
aj o dôležitosti jazyka, a tiež o svojom pohľade na
strednú Európu v minulosti a dnes.
Hostkou prvého večera bola aj prozaička, dra-
matička a zakladateľka vydavateľstva Aspekt Jana
Juráňová, ktorá prišla predstaviť svoju novú knihu
Cudzie príbehy. Okrem toho si však zaspomínala na
svoje pôsobenie v Trnavskom divadle a v rádiu Slo-
bodná Európa a tiež na Agnešu Kalinovú, s ktorou
urobila knihu rozhovorov Mojich 7 životov.
Štvrtkový večer ukončil svojím vystúpením bás-
nik, prozaik, publicista a hudobník Pišta Vandal.
Zahral a zaspieval niekoľko svojich obľúbených
šlágrov a popritom porozprával aj zopár bizarných
príbehov.

Poézia a Saténové ruky
Úvod druhého večera patril poézii. V spoločnom
bloku vystúpili Katarína Kucbelová a Michal Habaj,
ktorí publiku predstavili svoje aktuálne zbierky
poézie – Kucbelovej Vie, čo urobí a Habajovej Caput
Mortuum. Okrem toho sa obaja v diskusii vyjadrili
k žalostnému stavu súčasnej slovenskej poézie.
Festivalové publikum privítalo aj prozaika a sce-
náristu Petra Balka. Keďže pred pár dňami vyšla
antológia súčasnej slovenskej prózy pre stredné
a vysoké školy literatúra bodka sk, ktorú zostavili
práve Peter Balko s Petrom Prokopcom, diskutovalo
sa najmä o nej. Okrem toho si však Balko našiel
čas aj na propagáciu „svojho“ literárneho festiva-
lu Medzihmla – už pravidelne sa koná v decembri
v jeho rodnom Lučenci – a porozprával o novom
fi lme Čiara, na ktorom sa scenáristicky podieľa.
Na záver sa rozhovoril o svojom debutovom románe
Vtedy v Lošonci, pričom pridal aj krátku ukážku.
V nasledujúcom bloku predstavila svoju aktuálnu
knihu poviedok Slobodu bažantom prozaička Vanda
Rozenbergová. V diskusii upriamila pozornosť na
svoje ďalšie aktivity v Prievidzi, kde žije a pracuje
ako bibliografk a.
Tak trochu exkluzívnym hosťom festivalu bol
dramaturg SND Daniel Majling, ktorého mnohí poz-
najú ako autora komiksu Rudo. Keďže v novembri
tohto roku mala premiéru jeho adaptácia Roalda
Dahla s názvom Apartmán v hoteli Bristol, časť disku-
sie sa točila práve okolo tejto témy. Daniel Majling
však porozprával aj o svojich ostatných obľúbených
autoroch, pričom naznačil, že pripravuje nielen
nový komiks, ale aj zbierku poviedok o ruských
klasikoch. Na úplný záver z nej prečítal poviedku
s názvom Mrzút.
Druhý večer festivalu ukončil koncert skupiny
Saténové ruky.
Taragel spomínal na Pišťanka
Záverečný deň festivalu otvoril Dušan Taragel, kto-
rý si pripravil multimediálnu prezentáciu venovanú
svojmu kamarátovi Petrovi Pišťankovi. Prečítal
úryvok z jeho knihy Traktoristi a buzeranti, púšťal
ukážky z ich hudobnej tvorby a k tomu premietal
dobové fotografi e. Komentoval jednotlivé dôležité
momenty ich spoločnej hudobnej kariéry a na záver
prečítal tri Pišťankove „kapelové“ sny.
Ďalším hosťom večera bol prozaik Ján Púček,
redaktor a editor vydavateľstva Absynt. Predsta-
vil svoju aktuálnu knihu Uchom ihly, porozprával
o svojej práci v Absynte a o knihách, ktoré ho v po-
slednom čase zaujali.
Prozaička a redaktorka denníka SME Zuska
Kepplová, dvojnásobná fi nalistka ceny Anasoft li-
tera, vo svojom bloku postupne predstavila vlastné
knihy: Buchty švabachom, 57 km od Taškentu a Re-
fl ux. V diskusii okrem iného naznačila, aké témy
ju zaujímajú a akým spôsobom ju baví písať.
Bodkou za festivalom bol krst knihy Chlapec
s očami ako hviezdy. Napísal ju autor tohto príspevku
Pero Le Kvet a ilustrovala ju Martina Matlovičová.
Spolu obecenstvu porozprávali o rôznych peripe-
tiách, ktoré museli prekonať, aby kniha napokon
uzrela svetlo sveta.
O záverečné tóny sa postarala Ivana Mer – jej
éterické piesne sú inšpirované morom, prírodnými
živlami aj vnútornými svetmi duše.
Oba ročníky festivalu spisovateľov Ypsalon boli
hodnotené pozitívne publikom aj účinkujúcimi, or-
ganizátori sa preto domnievajú, že podujatie možno
považovať za ďalšiu významnú literárnu udalosť na
Slovensku.