Prenikavé zmeny 20. storočia sa premietli aj v umení, ktoré si v tomto období plnom turbulencie a experimentovania hľadalo svoje miesto a vyjadrovacie prostriedky. Jeho osudy približuje dvojzväzková publikácia zostavená Ingom F. Waltherom Umění 20. století, ktoré v českom preklade Blanky Pscheidtovej a  Jindřicha Schwippela vydalo Vydavateľstvo Slovart. Prvý diel s  vyobrazením Bieleho mraku cez fialový od Marka Rothka na titulnej strane je zameraný na maliarstvo (K. Ruhrberg), druhý s kolorovaným plastom Žena s nákupným vozíkom Duana Hansona zase na skulptúry a objekty (M. Schneckenburger), nové médiá (Ch. Frickeová) a fotografiu (K. Honnef). Prvý zväzok so štrnástimi kapitolami popisuje premeny maliarstva od impresionizmu až po  éru médií. Materiál, farba, námet i  vývoj technológií zohrali dôležitú úlohu pri formovaní tváre maliarstva aj ostatných druhov umenia, čo jasne demonštruje tiež druhý zväzok. Zostavovatelia sem zaradili aj lexikón 780 umelcov so stručným životopisom a  menný register. Aj keď je kniha rozdelená na dva diely, treba ju vnímať ako jeden celok, a to už len z jednoduchého dôvodu – menný register je umiestený v tom druhom, no týka sa, pravdaže, aj umelcov v prvom zväzku, keďže niektorí z nich sa spomínajú nielen v súvislosti s maliarstvom, ale napríklad aj so sochárstvom… Encyklopedickým spôsobom spracovaná kniha je prehľadným sumárom umenia 20. storočia a zaiste poteší nielen laikov.