Vydavateľstvo Perfekt dlhodobo prináša záujemcom o dejiny obrazovo bohaté knihy v  edícii Ilustrované dejiny. Najnovším prírastkom je práca Martina Vanča Od doby kamennej po Veľkú MoravuDejiny umenia Slovenska. Rozsahom skromná kniha je zaplavená plnofarebnými ilustráciami, ktoré dotvárajú reprezentatívno-edukačný charakter práce. Práve z tohto dôvodu je kniha vhodná aj pre laikov či študentov.

Vančova kniha mapuje vývin a rozšírenie umeleckej produkcie a  umelecko-kultúrnych predstáv obyvateľstva žijúceho na území dnešného Slovenska. Autor podáva prehľadný výklad problematiky opierajúc sa o sekundárnu literatúru a predošlý výskum doma i  v  zahraničí. Okrem opisov artefaktov sa snaží aj zasadiť jednotlivé umelecké produkty do danej kultúrno-náboženskej tradície a hľadá analógie v mytológii a náboženských predstavách vyvinutých historických spoločností (Egypt, Etruskovia, Grécko). Autor v každej kapitole čitateľa najprv oboznámi so základnými historickými faktami a  chronológiou, následne predstaví najdôležitejšie artefakty z daného obdobia, ktoré boli nájdené na území dnešného Slovenska. Na necelých sto stranách sa zaoberá paleolitickými venušami, mezolitickými nástennými maľbami, či mužským a  ženským princípom neolitickej keramiky. Pozornosť určite vzbudia aj „slovenské Mykény“ z doby bronzovej, či etruské výrobky,  keltské mince a oppidá z doby železnej. Sled knihy pokračuje zmapovaním dochovaných rímskych pamiatok (Gerulata, Bratislava-Dúbravka, Krakovany-Stráže) a  nálezov z doby sťahovania národov (pyxida z Čiernych Kľačian). Rozprávanie ukončil autor v období raného stredoveku stručným zhrnutím pamiatok slovanskej a avarskej prítomnosti na našom území, pričom skončil tesne pred prahom veľkomoravskej doby.

Kniha zhŕňa doterajší výskum a  obohacuje ho o  najnovšie poznatky. Štýlom a  bohatou obrazovou dokumentáciou je prístupná širokej čitateľskej verejnosti. Spresnenie by si zaslúžil len podnázov knihy, keďže písať o dejinách umenia Slovenska medzi dobou kamennou a  vznikom Veľkej Moravy je očividný anachronizmus. Príhodnejšie a z historického hľadiska korektnejšie by znelo Dejiny umenia na území dnešného Slovenska.