Ústav svetovej literatúry SAV počas novembrového dňa otvorených dverí predstavil aj svoju publikačnú činnosť. Z monografií to bola kultúrnohistorická práca Adama Bžocha Psychoanalýza na periférii (Kalligram 2007), ktorá spracúva recepciu psychoanalýzy v rozličných oblastiach slovenskej kultúry a vied od roku 1918 do 70. rokov 20. storočia. Rekonštruuje dobové diskusie o psychoanalýze a o tzv. freudizme, pričom odhaľuje príčiny slabej apropriácie psychoanalytického kultúrneho dedičstva na Slovensku. Ďalej  monografia Evy Maliti-Fraňová: Tabuizovaná prekladateľka Zora Jesenská (Veda 2007, písali sme o nej v KR 9/2007 a 18/2007) a práca Romana Mikuláša: Predpoklady a formy recepcie (Veda 2007) venovaná literatúre z hľadiska fenoménu recepcie. Na tvorbe Petra Handkeho autor aplikuje model výskumu, ktorý vznikol integráciou funkcionálno-historického modelu Wolfganga Isera a štrukturalisticko-semiotického modelu Rolanda Barthesa. Kniha sa venuje aj problému metatextového čítania. Je určená vedeckému akademickému publiku.

     V publikačnej činnosti ústavu majú významné miesto zborníky. Výstupom z medzinárodnej vedeckej konferencie z r. 2006, ktorá sa venovala predovšetkým dvom tematickým okruhom: Premeny estetického kánonuKoncepcia literárnych dejín je zborník Kontinuita a diskontinuita vývinového procesu poézie, prózy a drámy (Ed.: S. Pašteková, D. Podmaková, Veda 2007.) V centre výskumného záujmu rezonujú otázky prekonávania tradície v umeleckej literatúre, ako aj analogické javy a stabilné prvky umeleckého pohybu. Je určený širšej akademickej verejnosti.

      Zborník štúdií slovenských autorov Myslenie o preklade (Ed.: L. Vajdová, Kalligram 2007) o preklade a prekladaní v iných kultúrach (napr. v belgickej, holandskej, anglickej, izraelskej, nemeckej, americkej, ruskej), zoznamuje slovenskú čitateľskú verejnosť so zahraničnými školami prekladu.

     Slovník ruskej literatúry (Veda 2007) je výsledkom práce kolektívu autorov pod vedením O. Kovačičovej. Obsahuje 550 hesiel spisovateľov ruskej literatúry 11. až 20. storočia, textov anonymných autorov (stredoveká literatúra) a tiež vecných hesiel zameraných na špecifické fenomény ruského literárneho života. Súčasťou slovníka je Stručný náčrt dejín ruskej literatúry. Ide o prvý kompletný slovník inonárodnej literatúry určený širšej verejnosti. Okrem bibliografických údajov, sekundárnej literatúry a prameňov obsahuje aj cenný internetový adresár.

     Časopis Slovak Review of World Literature Research vychádza dvakrát ročne, ale tento rok je výnimkou, vyšlo totiž aj osobitné frankofónne zamerané vydanie Literatúra a spravodlivosť... spravodlivosť a literatúra. Prináša príspevky francúzskych a slovenských literárnych vedcov, ktorí spoločne uvažujú o postavení spisovateľa vo vzťahu k fenoménu spravodlivosti, cenzúry a iným represívnym prejavom moci v spoločnosti. Slovak Review 1/2007 prináša príspevky z medzinárodnej konferencie venovanej W. Benjaminovi. V jedenástich príspevkoch sa autori vyslovujú  k problému estetickej validity umeleckého diela vo vzťahu k technickému pokroku a sociálnym zmenám, ako aj k otázke mediácie umeleckého diela. Slovak Review č. 2/2007 ponúka state domácich i zahraničných vedcov, ktorí sa pokúšajú otvárať literárnu vedu novým prístupom: interdisciplinarite, konštruktivistickej etike, kognitívnym vedám, sociológii, ako aj ďalším otázkam.

Popoludní sa konala prezentácia translatologických a  prekladateľských aktivít ústavu. Úvodnú prednášku z oblasti teórie a dejín prekladu  Translatologický výskum na pôde ÚSL SAV predniesla Mária Kusá. S prednáškou Poznámky k prekladu literárnej teórie – odborný preklad -  vystúpila Jana Truhlářová. Sústredila sa v nej na preklad Compagnonovej práce  Démon teórie.

     Deň otvorených dverí na Ústave svetovej literatúry SAV bol príležitosťou na prehĺbenie komunikácia širšej verejnosti a odbornej akademickej komunity. Tí, čo sa na ňom zúčastnili, utvrdili sa v presvedčení, že kultivovanie spoločenského vedomia, estetického cítenia a literárneho vkusu je prinajmenšom na najbližšie obdobie v dobrých rukách.

Michaela Geisbacherová