Úspešná prezentácia nových kníh z LIC

Štyri nové knižné tituly prezentovalo 10. januára v Bratislave Literárne informačné centrum, poslaním ktorého je šírenie informácii o slovenskej literatúre doma i v zahraničí. Knihy za účasti ich autorov a editorov predstavil riaditeľ LIC Ján Vilikovský.

Kniha literárneho vedca a kritika Vladimíra Petríka Slovakia and its Literature (Slovensko a jeho literatúra) približuje v angličtine slovenskú literatúru v jej jednotlivých vývinových obdobiach a kultúrno-spoločenskom kontexte, v ktorom vznikala. Kniha má literárnohistorický charakter, ale rovnako sa dotýka aj všeobecných slovenských dejín - tým osobitnú pozornosť venuje pripojená esej popredného slovenského historika Ľubomíra Liptáka. Petríkova kniha, ako pri jej prezentácii zdôraznil aj jej autor, má pomôcť zahraničnému čitateľovi zorientovať sa v problematike menej známej národnej literatúry, oboznámiť sa s jej históriou i súčasnosťou a oceniť jej špecifické a univerzálne hodnoty.

           Album of Slovak Writers 2, editorom ktorého je Milan Richter, prináša tiež v angličtine literárne portréty 33 významných slovenských spisovateľov 20. storočia. Nadväzuje na Album slovenských spisovateľov l, ktorý vyšiel v roku 2000. Cieľom týchto albumov je podnietiť záujem zahraničných vydavateľov o preklady zo súčasnej slovenskej literatúry. Každý autor je zaradený do albumu vo forme voľného listu na kriedovom papieri, ktorý obsahuje jeho biografiu, bibliografiu jeho autorského diela, charakteristiku jeho tvorby, citáty z kritiky a charakteristickú ukážku jeho diela.

           Už v druhom vydaní vychádzajú doplnené Dejiny slovenskej literatúry známeho literárneho vedca Stanislava Šmatláka. Predstavujú syntetický pohľad na slovenskú literatúru od jej počiatkov do polovice 20. storočia. Dejiny slovenskej literatúry II. zahŕňajú slovenský literárny klasicizmus, romantizmus, obdobie realizmu a svoj výklad dejín národnej literatúry uzatvára autor kapitolou Moderná slovenská literatúra (roky 1918 - 1948). Do konca prvého štvrťroku 2002 vyjde v novom vydaní aj I. diel Dejín slovenskej literatúry.

           A v edícii Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov vychádza ich 5. zväzok, ktorý ich editor Pavol Dvořák a vedúci redaktor zväzku Július Bartl, ktorí sa zúčastnili na prezentácii (spolu s hlavným vedeckým redaktorom celej edície Richardom Marsinom) nazvali Prvý cisár na uhorskom tróne. Kniha prináša pramenný materiál z obdobia polstoročnej vlády nemeckého kráľa Žigmunda Luxemburského v Uhorsku. Publikované pramene sú väčšinou prekladmi z latinských a nemeckých originálov, ale obsahujú aj dokumenty písané tzv. slovakizovanou češtinou. Prvýkrát ju v knihe v slovenskom preklade publikovaný aj úplný text Žigmundovho "ochranného glejtu" majstrovi Jánovi Husovi pri jeho ceste na cirkevný koncil v Kostnici.

           V rámci prezentácie, ktorá sa stretla s veľkým záujmom predstaviteľov slovenských médii - prišli na ňu zástupcovia centrálnych denníkov, kultúrnych periodík, rozhlasu a televízie, predstavil riaditeľ LIC aj ďalšie aktivity centra: úspešnú účasť na šiestich medzinárodných knižných veľtrhoch, na ktorých sa mali zahraniční návštevníci a vydavatelia možnosť zoznámiť s novou knižnou produkciou slovenských vydavateľov, aktivity Slovenského centra umeleckého prekladu, podporu zahraničným prekladateľom, a prostredníctvom komisie SLOLIA poskytnutie dotácii na zahraničné vydanie 26 kníh pôvodnej slovenskej tvorby.

 

Anton Baláž, hovorca LIC

Prečítajte si:

Review in Slovak Spectator: Slovak literature keeps hiding
By Mirna Solić, Spectator Staff