Úspešné "SMEROVANIE NA VÝCHOD"

Tlačovou konferenciou, ktorá sa uskutočnila 4. júna na Ministerstve kultúry SR, sa zavŕšilo štvordňové úspešné kultúrne podujatie - medzinárodné stretnutie a seminár po francúzsky hovoriacich básnikov strednej a východnej Európy. Pod výstižným názvom SMEROVANIE NA VÝCHOD sa podujatia v Domove slovenských spisovateľov v Budmericiach zúčastnili 15 básnici z 9 krajín: Slovenska, Rumunska, Moldavska, Bulharska, Grécka, Poľska, Macedónska, Litvy a Juhoslávie. Francúzskymi pozorovateľmi na stretnutí boli Martine Lehmansová z Ministerstva kultúry a komunikácie FR a francúzsky básnik poľského pôvodu Maciej Niemiec.

O stretnutí frankofónnych básnikov v Budmericiach na tlačovej konferencii informoval riaditeľ Literárneho informačného centra PhDr. Viktor Timura, CSc., riaditeľ Molierovho divadla v Paríži a iniciátor stretnutia Michel de Maulne, a PhDr. Igor Navrátil, vedúci Slovenského centra pre umelecký preklad, ktoré je integrálnou súčasťou LIC.

Viktor Timura vo svojej informácii uviedol, že stretnutie zorganizovalo Literárne informačné centrum v spolupráci s Ministerstvom kultúry na základe projektu riaditeľa Molierovho divadla. Stretnutie bolo súčasťou pripravovaného multikultúrneho projektu krajín, v ktorých zohrala významnú úlohu francúzska kultúra a ktoré prítomnosť frankofónie vnímajú ako faktor kultúrnej rovnováhy v súčasnej európskej kultúre. V zastúpení ministra kultúry SR, ktorý bol služobne vzdialený, stretnutie pozdravil PhDr. Peter Kerlik, generálny riaditeľ Sekcie medzinárodnej spolupráce MK SR, a následne prečítal pozdravný prejav ministra Milana Kňažka. (Prejav pod názvom Urobiť básnikov zodpovednými za ich vlastnú túžbu je prílohou tejto správy). Ťažiskom tohtoročného stretnutia bolo podľa V. Timuru pracovné zasadnutie na tému Poézia a multikultúrna identita. Počas diskusií o príprave a mieste ďalších stretnutí Michel de Maulne opakovane zdôrazňoval, že trvalým miestom na stretávanie frankofónnych básnikov sa má stať Slovensko a Bratislava ako mesto otvorené pre prijímanie rôznych kultúrnych vplyvov. Na záver svojej informácie V. Timura uviedol, že v časovom horizonte dvoch rokov sa pripraví frankofónny festival poézie krajín strednej a východnej Európy a miestom jeho konania by sa mala stať Banská Štiavnica.

Michel de Maulne na úvod svojho vystúpenia vyslovil poďakovanie ministrovi kultúry SR Milanovi Kňažkovi, ktorý pochopil zmysel jeho projektu vytvoriť možnosť a nájsť trvalé miesto pre komunikáciu a stretávanie literárnych tvorcov a básnikov, ktorí by navzájom komunikovali vo francúzštine a vytvorili tak vedomie spolupatričnosti a spoločného kultúrneho zázemia. Na stretnutí v Paríži spolu dohodli, že na stretnutie pozvú frankofónnych básnikov z 12 krajín strednej a východnej Európy, čo bolo vzhľadom na krátkosť času organizačne náročné. "Bola to však jediná možnosť urobiť ho tak rýchlo, aby sa táto idea mohla začať realizovať. Tým, že som sám herec a váš minister je tiež hercom, rýchlo sme si porozumeli."

Riaditeľ Molierovho divadla potom hovoril o svojich dobrých vzťahoch k Slovensku, kam chodí už šesť rokov. Spomenul svoje kontakty s LIC (predtým NLC) - inštitúciou, ktorá má podľa neho nezastupiteľné miesto v organizme slovenských kultúrnych inštitúcií. O organizačných schopnostiach LIC sa presvedčil už pri príprave Mesiaca slovenskej poézie v Paríži roku 1998 a rovnako kvalitná organizácia bola charakteristická aj pre práve skončené stretnutie v Budmericiach. V ďalšej časti svojho vystúpenia Michel de Maulne uviedol, že "v súčasnom globalizačnom tlaku nie je jednoduché zachovať si zmysel pre hodnoty a uvedomiť si, že amerikanizácia svetovej kultúry nie je vždy prejavom jej hodnôt, niekedy je to len prejav sily. A je veľmi ťažké zachovať hodnoty menších kultúr a vyhnúť sa ‚démonizácii' silných kultúr".

Na záver svojho podnetného vystúpenia opäť zdôraznil, že "myšlienkou tohto stretnutia bolo urobiť zo Slovenska centrum takýchto stretnutí a umožniť tak, aby Slovensko bolo vnímané ako miesto skutočnej demokracie. Demokracie, ktorá je založená na kultúre, a nie iba na ekonomike. Zároveň bolo zmyslom stretnutia, aby si krajiny, ktoré sa na ňom zúčastnili, vytvorili takú vzájomnú formu komunikácie, ktorá im umožní lepšie odolávať tlaku dominatných kultúr a jazykov."

Vedúci Slovenského centra pre umelecký preklad (SCUP) Igor Navrátil, ktorý patril k hlavným organizátorom podujatia, potom informoval, že na záver stretnutia bol zvolený výbor Asociácie Cap a l´est (Smerovanie na Východ). Čestným predsedom za slovenskú stranu sa stal básnik Albert Marenčin a za francúzsku stranu básnik Bernard Noël (zvolený v neprítomnosti). Sekretariát asociácie bude viesť básnik Stratis Paschalis z Grécka a jeho zástupcom bude juhoslovanský básnik Boris Lazic.

Igor Navrátil ďalej novinárov prítomných na tlačovej konferencii informoval o skutočnosti, že na stretnutie do Budmeríc nemohol prísť moldavský básnik Emilian Galaicu-Paun, ktorému moldavské policajné orgány odobrali tesne pred vycestovaním na Slovensko cestovný pas. Podľa získaných informácii dôvodom boli básnikove názory, ktoré sa odlišovali od oficiálnych názorov vedenia jeho krajiny. Práve tento smutný fakt, zdôraznil I. Navrátil, ukázal, aké sú potrebné stretnutia v slobodnej tvorivej atmosfére a že prejavy politickej či akejkoľvek inej netolerancie a diskriminácie nepatria do dnešného sveta.           

Anton Baláž