Otvorenie tlačovej besedy

Klub spisovateľov

Autori knižnej publikácie

Pavel Dvořák a Anton Baláž
 

Formou tlačovej besedy spojenej so stretnutím s autorským kolektívom druhej časti sme dňa 24. 1. 2007 uviedli publikáciu Turci v Uhorsku. Je to deviaty zväzok edície Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, ktorú Literárne informačné centrum považuje za svoju profilovú edíciu.

Knihu v Klube spisovateľov predstavili riaditeľ LIC Alexander Halvoník, editor edície Pavel Dvořák a za kolektív autorov – historikov PhDr. Tünde Lengyelová, CSc. (zástupkyňa vedúceho autorského kolektívu prof. Petra Kónyu, PhD.), ďalej Mgr. Anna Fundárková, PhD. a PhDr. Miroslav Kamenický, CSc. Prítomný bol aj recenzent knihy prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.

Editor Pavel Dvořák uviedol vydávanie Prameňov do situácie a metód sprístupňovania pramenných materiálov (autentické a sprostredkované). Pre širšiu verejnosť používateľov – čitateľov je určené sprostredkované, teda preložené a pre dnešný jazyk upravené vydanie pramenných materiálov tak, ako vychádzajú v Literárnom informačnom centre. P. Dvořák ju pokladá za osvetovú edíciu, ponúkajúcu pohľad na slovenskú históriu z rôznych strán. „Vydávanie nie je jednoduché, je to deviaty zväzok a vždy prechádzame do nového obdobia, ktoré má svoje pravidlá. Prichádzajú historici, ktoré reprezentujú príslušné obdobie a majú aj svoj názor. Pramenná edícia si musí udržať jednotnú formu, aj keď sa názory historikov nezhodujú a menia sa aj v čase v náhľadoch na odbornú problematiku.“ Editor sa usiluje koncipovať jednotlivé časti a prácu historikov v meniacich sa kolektívoch, aby sa odborné problémy eliminovali a naopak, aby edícia priniesla celostný pohľad na našu minulosť výberom prameňov.

 


PhDr. Pavel Dvořák

Mgr. Anna Fundárková, PhD.

PhDr. Tunde Lengyelová, CSc.

PhDr. Miroslav Kamenický, CSc.

prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.

Alexander Halvoník, riaditeľ LIC

Anton Baláž, LIC

Pavel Dvořák

Milota Malecová

Ľubica Suballyová, LIC

O priame skúsenosti z prípravy materiálov do knihy Turci v Uhorsku II sa s prítomnými podelili PhDr. Tünde Lengyelová, CSc. a Mgr. Anna Fundárková, PhD.

Keďže vedúci autorského kolektívu prof. PhDr. Peter Kónya, PhD., nemohol z neodkladných príčin napokon na tlačovú konferenciu z Prešova docestovať, prítomným sme prečítali jeho príhovor. Uvádza v ňom charakteristiku historického obdobia, ktoré je v publikácii spracované:

Sedemnáste storočie je storočím vyvrcholenia protitureckých bojov, storočím protihabsburských povstaní, storočím najväčšieho rozšírenia reformácie i nástupu úspešnej rekatolizácie, storočím vzniku prvých vysokých škôl u nás, storočím rozmachu renesancie i baroka. Bolo by možné dať mu ďalšie podobné prívlastky, inšpirované dôležitými momentmi v hospodárskom, spoločenskom, kultúrnom či národnostnom vývine. Jedným z nich môže byť aj vzdelanosť v tom najširšom zmysle slova, t. j. znalosť písma, ktorá sa vďaka rozvoju škôl rozšírila vo všetkých vrstvách obyvateľstva. Ich príslušníci, rovnako aristokrati, zemania, mešťania, vojaci či poddaní potom zanechali takmer nespočetné množstvo písomných pamiatok, prameňov. Odrážajú tak významné politické udalosti, ako miery, dohody a pod., ako aj každodenný život uhorskej spoločnosti a jeho rozmanité aspekty. Napísané sú vo všetkých v krajine používaných jazykoch, nielen po latinsky, ale aj po maďarsky, po nemecky a po slovensky.

Členovia autorského kolektívu stáli pred neľahkou úlohu, keď mali urobiť reprezentatívny výber z obrovského množstva písomných prameňov, zachovaných v rôznych archívoch či publikovaných v edíciách. Autori pri svojej práci mali na zreteli niekoľko skutočností. Predovšetkým sa pri výbere dokumentov usilovali o zachovanie proporcionality tak vo vzťahu k jednotlivým oblastiam života, politickým udalostiam aj vrstvám spoločnosti. Rovnako sa snažili aj o rovnomerné zastúpenie celého územia Slovenska. Ich práca bola náročná na znalosť problematiky, orientáciu v archívoch a edíciách a v neposlednom rade aj na jazykové znalosti a prekladateľské zručnosti.“

Ľubica Suballyová

Foto: Andrej Matuška

 

 


Autorky úspešnej publikácie

Prípitok riaditeľa LIC

Predaj knižnej publikácie

Kolegovia z NOCky