Dňa 15. 5. 2008 Literárne informačné centrum uviedlo v Klube spisovateľov v Bratislave dve knižné noviny: Dejiny literatúry pre deti a mládež do roku 1960 od Ondreja Sliackeho a pamätnicu k výročiu Pavla Dobšinského s titulom Pamodaj šťastia, rozprávka.

prof. Zuzana Stanislavová uviedla monografiu Ondreja Sliackeho

Monografiu literárneho historika Ondreja Sliackeho, profesora na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského a šéfredaktora časopisu Slniečko, uviedla profesorka Zuzana Stanislavová z Pedagogickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Vo svojom referáte podala odborný, autorský a vedecký profil autora a v druhej časti uviedla knihu Dejiny literatúry pre deti a mládež do roku 1960:

Koncepcia nového monografického uchopenia vývinu slovenskej literatúry pre deti a mládež od jej prvopočiatku až po rok 1960 je postavená na (v literárnej histórii osvedčenom) historicko-chronologickom a žánrovo-tematickom kritériu spracovania materiálu. Publikácia je prehľadne rozčlenená do štyroch  častí, ktoré predstavujú štyri vývinové etapy slovenskej detskej literatúry. V prvej časti, nazvanej Počiatky slovenskej literatúry pre deti a mládež, načrtáva vznik spisby pre deti a mládež v období osvietenstva, proces jej postupnej emancipácie od školských učebníc v  období štúrovského romantizmu a napokon prvé kroky prekladovej literatúry pre deti. Ondrej Sliacky v nej vytvára plastický obraz toho, akými pomalými krokmi prebiehala estetizácia pôvodne utilitárno-didaktického modelu. V druhej časti monografie sa zameral na pohyby v detskej literatúre v rokoch 1963 – 1918, teda v čase, keď sa literárna tvorba pre deti u nás dostáva už na samý prah svojho konštituovania ako autentického slovesného umenia. Osobitnú pozornosť v tomto kontexte venuje ľudovej rozprávke a procesu jej začleňovania do detského čitateľského fondu. Pomerne veľa pozornosti venoval rozvoju detského časopisectva v matičných a pomatičných rokoch, s dôrazom na tie časopisy, ktoré prejavovali ambíciu rezignovať na utilitárno-didaktickú úlohu detskej literatúry v prospech jej estetických dimenzií. Najrozsiahlejší je tretí oddiel monografie, v ktorom Sliacky spracúva roky 1918 - 1945. Keďže ide o obdobie konštituovania umeleckej detskej literatúry, v ktorom sa vyprofilovali prvé výrazné (zakladateľské) osobnosti slovenského literárneho umenia pre deti, je samozrejmé, že s historicko-chronologickým a žánrovo-tematickým princípom spracovania kooperuje aj portrétový prístup. Štvrtá časť monografie prináša literárnohistorické spracovanie tvorby pre deti v spoločensky komplikovaných rokoch 1945 – 1960. Náčrt spoločenskej situácie zviditeľňuje ťažkosti, aké bolo potrebné prekonávať pri premosťovaní umeleckých vrcholkov medzivojnovej literatúry a literatúry po roku 1945. Stručne, ale plasticky načrtol proces postupujúcej ideologickej „okupácie“ detskej literatúry po februári 1948, aj cesty, akými sa dostávala z područia novej utilitárnosti pomocou autorských „návratov“ k pamäti detstva i prostredníctvom prírodných či historických tém.

Ondrej Sliacky svojím svedectvom osvetlil niektoré fakty z procesu uvádzania literárneho života a diel, ktoré k úplnosti vytvárajú historický obraz nie okrajovej, ale priam fundamentálnej bázy čitateľstva.

Profesor Ondrej Sliacky, autor Dejín slovenskej literatúry pre deti a mládež, šéfredaktor Slniečka, prijíma gratuláciu od svojej zástupkyne Ľubice Kepštovej.

Knihu Pamodaj šťastia, rozprávka, ktorá je poctou k 180. výročiu narodenia Pavla Dobšinského a k 150. výročiu vydania Slovenských povestí, uviedla poetka a vedúca Literárneho oddelenia LIC Dana Podracká ako titul novej edície LIC nazvanej Signum. Jej podanie bolo naplnené esejistickou múdrosťou a hĺbkou básnickej obraznosti.

Publikáciu Pamodaj šťastia, rozprávka zostavil Ondrej Sliacky. Je reprezentatívnym zborníkom Dobšinského citátov, štúdií a esejí (niektoré už boli pulikované) – spomeňme najmä M. Rúfusa, V. Mináča, A. Melicherčíka, O. Sliackeho či spracovania P. Dobšinského v úprave P. Glocka, Ľ. Feldeka. Prináša i rozprávku Škrupinový zámok s pozoruhodnou esejou – interpretáciou tejto rozprávky, ktorú pre potreby tejto publikácie napísala Dana Podracká (Ako sa stať človekom), podania siedmich rozprávok (J. C. Hronský, M. Ďuríčková, P. Glocko, O. Sliacky, Ľ. Feldek), aj veršovaných (M. Rúfus, V. Beniak). Zborník prináša aj chronológiu života a diela Pavla Dobšinského, eseje k životným a tvorivým osudom (V. Mináč, Ľ. Feldek, M. Leščák, O. Sliacky) a veršované pocty rozprávkarovi.

Hosťom uvedenia kníh bol aj básnik a rozprávkar Ľubomír Feldek. Jeho hlboká zainteresovanosť vo svete rozprávok, objavnosť v pátraní po vzťahoch, ovplyvňujúcich literárny dobový život je nielen vecne pozoruhodná, ale aj poslucháčsky príťažlivá pre feldekovsky príznačný optimistický a humorný spôsob videnia súvislostí.

 

Foto: Autorka