Uviedli sme šiesty zväzok Prameňov k dejinám Slovenska a Slovákov

V Klube slovenských spisovateľov dňa 12. januára 2005 uviedlo Literárne informačné centrum s kolektívom autorov šiesty zväzok profilovej edície Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov: Pod osmanskou hrozbou (Osudy Slovenska od Albrechta Habsburského do tragickej bitky pri Moháči s prihliadnutím na začiatky renesancie v čase vlády Mateja Korvína).

 

Slovenskí historici vedení editorom Pavlom Dvořákom spracovali v šiestom zväzku mimoriadne bohatý materiál. Autorský kolektív sa s postupujúcimi historickými obdobiami rozširuje – na šiestom zväzku pracovalo sedem autorov staršej, strednej generácie i mladšej generácie medievalistov: PhDr. Ján Lukačka, CSc., PhDr. Vladimír Segeš, PhD., PhDr. Eva Frimmová, CSc., doc. PhDr. Maroš Skladaný, CSc., Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhDr. Martin Štefánik, PhD. a Mgr. Karin Fabrová.

Autori zozbierali, vybrali a preložili dobové listiny, kráľovské dekréty a pramene, zápisy z mestských kníh (testamenty občanov, daňové súpisy a pod.), ktoré dokladujú nielen politický, ale aj hospodársky vývin na území Slovenska. Kniha prináša aj výber dôležitých, predovšetkým dosiaľ nepreložených naračných prameňov, výpisy z kroník a doteraz nepublikované diela. Osobitnú kapitolu tvoria historické pramene ilustrujúce kultúrny vývoj v záverečnej fáze stredoveku, začiatok a rozvoj renesancie v Uhorsku. Vedúci autorského kolektívu doc. Lukačka zdôraznil, že jazyk prameňov z tohto obdobia je prevažne latinský, no historici pracovali aj s materiálmi v nemčine a poľštine. Významné je aj objavovanie sa prameňov v tzv. kultúrnej slovenčine, s ktorou sa v chronológii edície pracovalo po prvý krát. Dr. Segeš zdôraznil, že tento fakt je významný aj z hľadiska štúdia vývoja jazyka.

 

Viac info...

      Možnosť objednať... 

Z oblastí hospodárskeho a spoločenského vývoja spomeňme baníctvo, ktoré autorsky spracoval doc. Skladaný: „Je to oblasť, v ktorej sme sa v európskom priestore tej doby zviditeľňovali – a to nielen v produkcii zlata a medi, ale aj v problematike technológie ťažby nerastov“. Oblasť histórie vojenstva je profesijnou doménou Dr. Segeša. Dr. Frimmová spracovala kulturologickú sféru a renesanciu, Mgr. Fabrová zas problematiku rozvoja miest v stredoveku. Zdôraznila, že ľudia majú laické názory a skreslenú predstavu o stredoveku, a práve historické bádanie v regiónoch ukazuje, že súveký život bol veľmi rozmanitý a pestrý. Mgr. Hrnčiarová preložila z poľštiny časť Dlugošovej kroniky, ktorá nazerá aj do dobových zákulisných praktík.

Edícia Pramene slúži širokému okruhu záujemcov, nielen historikom a študentom. Je to príťažlivé čítanie, veď  čitateľ tu môže napríklad nahliadnuť aj do korešpondencie Mateja Korvína, ktorý vládol od roku 1458 – 1490. Je tu napríklad list, kde kráľ upozorňuje Trenčanov na možný útok českých vojsk. V darovacej listine domu v Banskej Bystrici a z množstva pozemkov z roka 1473 zase kráľ prezrádza meno svojej milenky, matky Jána Korvína (jediného, nemanželského syna Mateja Korvína). Jej totožnosť bola neznáma takmer 500 rokov. Ako kráľ píše, dary si zaslúžila za to, že bola „užitočná v zvláštnych veciach Uhorského kráľovstva. Kamenný dom, Nová štôlňa, majer v Bystrici, dediny ako Podlavice, Jakub, Riečka či Zvolenské Nemce spolu s lúkami, lesmi, potokmi, rybníkmi a mlynmi od kráľa potom Rakúšanka Barbora v testamente odkázala synovi Jánovi Korvínovi.

Edícia Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov vychádza v Literárnom informačnom centre od roku 1998, plánovaných je 14 zväzkov.

Okolité krajiny majú spracované a vydané pramene k dejinám svojho národa sto, niektoré i tristo rokov. Edícia Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov je tak napĺňaním bielych miest slovenskej historiografie aj významným historickým študijným materiálom, zvlášť, ak si uvedomujeme, že samotná historiografia, ktoré nie je dokladovaná pramennými materiálmi, bola v určitých obdobiach sprofanovaná.