Uviedli sme výsledky výskumu čítania dospelej populácie za rok 2006

Dňa 30. novembra 2006 v Klube spisovateľov v Bratislave prezentovalo Literárne informačné centrum výsledky sociologického výskumu súčasného stavu a úrovne čítania v SR – Čítanie 2006.

Terénny výskum v celej SR realizovalo Literárne informačné centrum a Kultúrne observatórium Národného osvetového centra 2005 na vzorke 1 500 respondentov adekvátne reprezentujúcich demografickú štruktúru Slovenskej republiky.

Na tlačovej besede informovali prítomných Peter Valček, PhD. (LIC a FF UK Bratislava) a PhDr. Ľubor Hallon, CSc. (Kultúrne observatórium NOC). Autormi výskumnej správy sú PhDr. Pavol Rankov, PhD. a Peter Valček, PhD.

Na tlačovej besede P. Valček uviedol:  „Roky 2003 a 2006 sú z hľadiska pokračujúceho výskumu čítania veľmi významné. Po prvý raz v dejinách podobných výskumov na Slovensku môžeme porovnať výsledky štúdií a) vykonaných rovnakou metodikou a zároveň b) za obdobie štyroch rokov. Umožňuje to identifikovať vývinové pohyby (krátkodobé trendy) aj možné regularity v kultúre populácie na spresnenie metodiky pri pokračovaní výskumu v ďalších rokoch.“

Metodickým jadrom Výskumu súčasného stavu a úrovne čítania v SR je fázový pohľad na kultúru čítania podľa motivačnej typológie čitateľov:
a) čítanie beletrie;
b) čítanie odbornej literatúry s profesionálnou motiváciou;
c) čítanie odbornej a vedecko-popularizačnej literatúry vo voľnom čase;
d) čítanie periodickej tlače (so simultánnym pohľadom na vzájomné prepojenia jednotlivých typologických skupín čitateľov).

Súvislosť uvedenej štruktúry klasického čítania s civilizačným vplyvom elektronických médií sme sledovali v osobitnom výskume v roku 2004, preto porovnávaciu analýzu vývinu v tejto oblasti kultúry čítania pripravujeme na budúci rok. Podobne výskum kultúry čítania desaťročných detí z roku 2005 budeme môcť komparatívne využiť v roku 2008, čím sa prvý cyklus dlhodobej štúdie uzatvorí a umožní sa tak príprava na sledovanie kultúrneho procesu v šesťročných cykloch, t. j. z hľadiska strednodobých vývinových trendov.

„Zaujímavé sú vývinové zmeny 2003 – 2006 v oblasti záujmu o ďalšie druhy čítania (okrem beletrie) v skupine extenzívne čítajúcich a v skupine tých, ktorí beletriu vôbec nečítajú osobitne. Ukazuje sa, že práve výrazné zmeny v jednotlivých oblastiach čítania sú pre všetky typologické skupiny čitateľov/nečitateľov charakteristické.

Ak by sa tento vývin potvrdil ako dlhodobý trend, mohli by sme – v dnešnej multimediálno-digitálnej dobe – hovoriť o mimoriadne pozitívnom nastavení kultúry klasického čítania, keď počet extenzívne čítajúcich síce (štatisticky zanedbateľne) klesá, no štatisticky významne zároveň klesá aj počet tých, ktorí krásnu literatúru nečítajú vôbec.

Kvantitatívne sa záujem o beletriu presunul – očividne na základe civilizačných determinácií, generujúcich novú štruktúru pracovného a voľného času – do oblasti nižších, no pravidelných frekvencií čítania,“ uviedol P. Valček.

          Knižné vydanie výskumnej správy Čítanie 2006 
          si môžete vyžiadať v Literárnom informačnom centre 
          (mail: info@litcentrum.sk, tel. č. 02/52920271).

(suba)