Rektorát Katolíckej univerzity v Ružomberku
Na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku sa 26. februára 2007, v deň stého výročia narodenia Ladislava Hanusa, veľkej osobnosti slovenskej kultúry a duchovného myslenia, konalo viacero spomienkových a odborných podujatí.

Po svätej omši, počas ktorej celebrant prof. Anton Tyrol, ThDr., hovoril o kňazskom odkaze L. Hanusa, sa účastníci podujatí poklonili Hanusovej pamiatke na ružomberskom cintoríne. V podvečer, na odbornom seminári, ktorý otvoril dekan FF KU doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc., vystúpili s odbornými referátmi Mgr. M. Kekeliaková a E. Príhodová, PhD. Pre poslucháčov univerzity i účastníkov hanusovských podujatí pripravili ich kolegovia z divadelného krúžku dramatizovaný pohľad na život blahoslavenej Zdenky Schellingovej.

Za Literárne informačné centrum, ktoré bolo iniciátorom zaradenia storočnice L. Hanusa do kalendára kultúrnych výročí UNESCO, sa na úvodnom podujatí zúčastnil riaditeľ LIC A. Halvoník a zástupca riaditeľa A. Baláž. Návštevu Ružomberka sme využili i na stretnutie s pani Máriou Olejníkovou. V jej rodine L. Hanus strávil posledných desať rokov života. Pani Olejníková má početné cenné fotografie a písomný materiál vzťahujúci sa na Hanusov život. Časť z nich bude zaradená do pripravovanej publikácie, ktorá vyjde v LIC v jubilejnom hanusovskom roku.

(ab)