Uzávierky literárnych súťaží

40. ročník literárnej súťaže Jašíkove Kysuce

Celoslovenská literárna súťaž je pre prozaikov do 35 rokov, ktorí dosiaľ knižne nepublikovali. Krátke prózy treba poslať na adresu:jasik@kniznica-cadca.sk, prípadne

na poštovú adresu: Kysucká knižnica v Čadci, Ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca, s označením Jašíkove Kysuce. V tomto prípade treba poslať text vytlačený na papieri, ale aj na diskete alebo inom nosiči.

Súťažné texty musia byť označené menom autora, súťažiaci musí uviesť svoj vek a kontaktné údaje (adresu bydliska; číslo telefónu; ak text zasiela z cudzej e-mailovej adresy, uvedie tento fakt). Prózy budú uverejňované na webových stránkach www.jasikovekysuce.sk v poradí, v akom budú prichádzať. Posúdi ich odborná porota zložená zo zástupcov Spolku slovenských spisovateľov, Asociácie organizácií slovenských spisovateľov, Literárneho fondu a Kysuckej kultúrnej nadácie, svoje názory môžu napísať aj čitatelia týchto webových stránok. Uzávierka súťaže je 31. októbra 2008. Súťažné prózy doručené po uzávierke budú zaradené do nasledujúceho ročníka súťaže.

Jurinova jeseň

Na súťaži sa môže zúčastniť autor, ktorého práce neboli dosiaľ knižne publikované. Súťaží sa v kategóriách poézia a próza s duchovným zameraním. Súťažiaci môže zaslať najviac 5 poetických, resp. prozaických útvarov v maximálnom rozsahu 20 strojom písaných strán A4. Príspevky spolu so sprievodným listom, kde súťažiaci uvedie meno, adresu, číslo telefónu, e-mail a vek treba zaslať do 15. septembra 2008 na adresu: Kysucká knižnica v Čadci, Ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca. Obálku označte Jurinova jeseň. Príspevky možno posielať aj elektronicky na: kysucka@kniznica-cadca.sk.

Wolkrova Polianka 2008

Uzávierka súťaže v pôvodnej básnickej tvorbe autorov do 35 rokov Wolkrova Polianka 2008 je 15. septembra 2008.

Do súťaže možno poslať najviac 10 básnických textov v súhrnnom rozsahu 200 veršov. Básne treba poslať v troch exemplároch a pripojiť k nim meno a kontaktné údaje spolu s dátumom narodenia na adresu:

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, Laurinská 2, 815 08 Bratislava