Uzávierky literárnych súťaží

Wolkrova Polianka 2007

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska

vyhlasuje súťaž v pôvodnej básnickej tvorbe mladých autorov vo veku do 35 rokov Wolkrova Polianka 2007.

Súťažiaci môžu do súťaže poslať najviac 10 básnických textov v súhrnnom rozsahu 200 veršov. Súťažné texty treba poslať v troch exemplároch a pripojiť k nim meno autora, kontaktné údaje spolu s dátumom narodenia alebo rodným číslom na adresu:

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, Laurinská 2, 815 08 Bratislava

(obálku treba označiť heslom Wolkrova Polianka). 

Uzávierka prijímania súťažných príspevkov je 15. septembra 2007.Odovzdávanie cien sa uskutoční v októbri.

Jašíkove Kysuce 2007

Spolok slovenských spisovateľov, Literárny fond, Kysucká knižnica v Čadci a Kysucká kukltúrna nadácia vyhlasujú 39. ročník Literárnej súťaže JAŠÍKOVE KYSUCE, ktorá je určená mladým talentovaným autorom do 35 rokov. Podmienky súťaže sú dostupné na internetovej stránke: www.jasikovekysuce.sk

LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2007

Na súťaži sa môže zúčastniť každý autor, ktorého práce neboli dosiaľ knižne publikované.

Súťaž je tematicky voľná a neanonymná. Každý zúčastnený autor môže poslať do súťaže najviac 5 poetických, resp. prozaických útvarov v rozsahu maximálne 20 strojom písaných strán formátu A4 v troch kópiách  v slovenskom jazyku.

Uzávierka súťaže je 30. septembra 2007 

Práce treba poslať poštou na adresu:

Záhorská knižnica

Vajanského 28

905 01 Senica

Informácie poskytuje Alena Kulíšková, tel.:034/6513430,

e-mail: kuliskova.alena@zupa-tt.sk

XV. ROČNÍK LITERÁRNEJ SÚŤAŽE JOZEFA BRANECKÉHO

Literárna súťaž je vypísaná v žánroch próza a poézia  v kategóriách stredoškolská mládež dospelí nad 20 rokov.

Uzávierka súťaže je 30. septembra 2007

Kontakt: PhDr. Marta Halečková, Opatovská 43, 911 01 Trenčín, tel.: 032/7446132