Uznesenie Valného zhromaždenia ZVK SR

Valné zhromaždenie ZVK SR

1. Berie na vedomie:

a) správu o činnosti Predsedníctva ZVK SR od minulého VZ ZVK SR;

b) správu revíznej komisie o činnosti a hospodárení ZVK SR od minulého ZVK SR.

2. Ukladá Predsedníctvu ZVK SR:

a) zasadzovať sa, aby počet povinných výtlačkov bol v súlade s inými krajinami EÚ, t. j. maximálne 4;

b) realizovať akcie v Barcelone, Frankfurte, Belehrade a prípadne ďalšie akcie doma i v zahraničí, ktoré členovia navrhnú do konca júna 2006;

c) po voľbách otvoriť diskusiu s novou vládou o platení 1 percenta z vydanej produkcie.

Valné zhromaždenie odsúhlasilo:

a) členský poplatok vo výške 2.500,- Sk.