V dialógu hľadajme súvislosti

Storočnica Ladislava Hanusa (26. 2. 1907 - 8. 3. 1994)

Nedožitá storočnica Ladislava Hanusa, kňaza, profesora, filozofa, estéta, teoretika kultúry a kultúrnosti pripadá na 26. februára 2007. K jeho dielu sa vraciame a hľadáme živý odkaz pre naše dni nielen preto, že na roky 2006/2007 sa jeho meno z iniciatívy Literárneho informačného centa dostalo do kalendára výročí UNESCO.

Ladislav Hanus patril medzi najvýznamnejších filozofov kultúry na Slovensku. Prekročil niektoré provinciálne črty filozofického myslenia na Slovensku a dospel k európskemu a svetovému duchovnému obzoru. Bytie každého človeka sa má podľa neho dovŕšiť prostredníctvom vlastných kultúrnych činov. Presadzoval myšlienku zblíženia teológie a kultúry prostredníctvom plodného dialógu.

Kultúru chápal ako praktické a teoretické zmocňovanie sa skutočnosti, ktoré sa vyznačuje neobmedzenými možnosťami. Jeho ideálom bol kultúrny človek, ktorý by dokázal v sebe skĺbiť pozitívne črty dobrého vlastenca a príkladného Európana. Tieto myšlienky, načrtnuté v zbierke esejí Rozprava o kultúrnosti (1943) rozvíja Hanus vo svojom vrcholnom diele Filozofia kultúry(1969).

Ladislav Hanus sa narodil 26. 2. 1907 v Liptovskom Mikuláši. Študoval teológiu v bohosloveckom seminári na Spišskej Kapitule, filozofiu a teológiu v Inssbrucku. Pôsobil ako kaplán v Ružomberku, bol profesorom morálnej teológie v seminári na Spišskej Kapitule, redigoval časopis slovenskej kresťanskej inteligencie Kultúra, časopis Obroda a Verbum. V roku 1950 ho internovali a v roku 1952 bol na základe vykonštruovaných obvinení odsúdený na 16 rokov odňatia slobody, podmienečne ho prepustili na slobodu v roku 1965. Od roku 1968 sa vrátil do pastorácie v Kvačanoch a Hybiach. Od roku 1983 žil na dôchodku v Ružomberku. Ladislav Hanus zanechal 10 publikovaných kníh, takmer 200 článkov a štúdií publikovaných oficiálne alebo v samizdatoch.

Osobnosť L. Hanusa a jeho dielo si každoročne pripomínajú členovia Združenia kresťanských pracovníkov kultúry na seminároch v Spišskej Kapitule. Na deviatom stretnutí v septembri 2006  vyhlásili Rok L. Hanusa. Hanusovské aktivity sa budú rozvíjať aj naďalej, aby túto osobnosť európskeho myslenia a kultúry poznávali generácie a spoločenstvá, ku ktorým dosiaľ neprenikla. Dňa 1. marca 2007 sa na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzite bude konať konferencia o Ladislavovi Hanusovi ako o filozofovi kultúry, historikovi umenia a teológovi. Vystúpia na nej aj pamätníci v spomienkovom bloku.

Odkaz diela L. Hanusa vidíme v naliehavom volaní po dialógu. V ňom sa číria súvislosti... Práve „nechápanie súvislostí“ považoval L. Hanus za príčinu mnohých problémov. On ich videl, a ukázal cestu. Je to Hanusova započatá misia, ktorú môžeme napĺňať poznaním ideálov jeho odkazu.

 

Ľubica Suballyová