Bohatá žatva rumunského slovakistu

V preklade Corneliu Barboricu vyšli Milan Rúfus a Dušan Mitana

V predslove k rumunskému vydaniu výberu z poézie slovenského básnika Milana Rúfusa Poezii, ktorý vyšiel koncom minulého roku vo vydavateľstve Paralela 45, zostavovateľ a prekladateľ, jeden z najvýraznejších slovakistov Corneliu Barborica, okrem iného píše: „Vyše päťdesiat rokov je Milan Rúfus rozvážnym princom slovenskej poézie. Vravíme „rozvážny“, lebo východiskovým bodom jeho poézie, zrodenej v hlučnej epoche, je určitá diskrétna podoba odmietania bengálskych ohňov, ktoré plápolali v počiatkoch „éry socializmu“.  

Vzhľadom na to, že Corneliu Barborica je vynikajúcim znalcov slovenskej poézie, bez dôkladnejšieho zamýšľania môžeme konštatovať, že jeho výber je naozaj reprezentatívnym a zodpovedným  prierezom básnikovej tvorby, predstavujúcim jednu z najväčších postáv súčasnej slovenskej literatúry. Nielen kvalitný preklad, ale aj úvod s hlbokou znalosťou problematiky poskytujú zodpovedajúci obraz slovenskej poézie dvadsiateho storočia.

Mnohoročné (takmer šesť desaťročí) pedagogické slavisticko-slovakistické pôsobenie Cornelia Barboricu v rumunskom literárnom kontexte preverilo nielen jeho odbornosť, ale aj vzťah k slovenskej literatúre. Množstvo preložených diel, štúdií, článkov, ako aj prvé dejiny slovenskej literatúry, ktorých strojcom je mimoslovenský autor, sú svedectvom jeho obdivuhodných aktivít, ktoré sa nespomalili ani za takmer dvadsať rokov, ktoré autor trávi na invalidnom vozíku. Skôr naopak.

V tom istom období a v tom istom vydavateľstve totiž vyšli  v jeho preklade aj prózy ďalšieho popredného slovenského spisovateľa Dušana Mitanu Prievan. V rumunčine vyšli pod názvom Prázdninové popoludnie (O după-amiază caniculară). Zrejme hodno pripomenúť, že náročný rumunský čitateľ sa dostáva  k slovenskej literatúre tou najlepšou cestou.

Zavŕšením Barboricovej bohatej úrody minulého roku bolo vydanie obsiahlej a dôležitej antológie slovanských poézií Nu e zana mai frumoasa, ktorá je výsledkom jeho celoživotného bádania. Barborica sa k týmto témam cyklicky vracia a rozširuje ich podľa stupňa a výsledkov svojho výskumu. Už v dávnejšej minulosti vyšla antológia zo slovenskej literatúry od dôb Svätopluka až po súčasnosť. Tak sa stalo, že popri Proglase sa objavili v diele napríklad Kamil Peteraj či Michal Chuda.

Najmä po roku 1990 aj slovenská spoločnosť viackrát ocenila jednotlivé aktivity, ako aj celoživotné dielo skvelého slovakistu v podobe vysokých literárnych i štátnych vyznamenaní. Treba vyzdvihnúť, že vďaka Literárnemu informačnému centru sa mu podarilo predbežne zavŕšiť významný kultúrny odkaz. Pre úplnosť by som ešte dodal, že okrem komisie SLOLIA Literárneho informačného centra vydanie kníh podporili aj ŽĎAS, Zentiva, LUMEN, ako aj bývalý veľvyslanec v Rumunsku a Moldavsku Ján Šoth a podnikateľ Ľubomír Dunčko.

Milan Resutík