Chýba mi v čítaní pokora. Azda už dlhšie. Schopnosť priznať si, že by sme mohli niečomu nerozumieť, pričom by nemu­sela byť chyba v texte. My nič, my muzi­kanti. Pijeme múdrosť sveta. Za vetou veta. Heslá dňa: zrozumiteľnosť, rýchlosť, hladkosť. Depilované texty s  presnými hranicami a  účelom. Vďaka detailnému marketingovému prieskumu vydava­teľstiev odpovedajú na otázky pred ich vznikom, predvídajú, plnia túžby, sýtia príbehom, prípadne prehľadne štruktúro­vanou, na úseky rozdelenou informáciou. Nevedno, či sa viac bojíme o čítanie alebo čítania. Úspešne, oblúkom sa vyhýbame úskaliam, zadŕhaniu, vybočeniu z rytmu, lúskaniu, lúšteniu, interpretácii vo vlast­nom zmysle slova ako vnáraniu sa do tex­tu. Niekedy so zvedavosťou, inokedy s ná­dejou, prípadne iba s dôverou. V (ne)mož­nosť dekódovania. Pohyb po hranici. Pu­ritánski priekopníci v pustatinách západu dnešných USA údajne so sebou nosievali Bibliu a Homéra. Čítali úryvky. Sústredili sa na súboj, alebo sa našiel čas aj na opis štítu, výpočet lodí, náreky Jóba, Dávidove žalmy? Netuším, nebol som pritom. Dú­fam. Čítam. Nechápem. Pochopím? Možno inokedy. Možno vôbec. V každom prípade, vďaka. Za dotyk. Možnosť byť s  tebou. Text.