Večer s Michalom Harpáňom

V spoločenských priestoroch Mestskej knižnice v Bratislave sa 12. októbra 2004 uskutočnilo stretnutie s jubilujúcim literárnym vedcom, profesorom Michalom Harpáňom. Literárne informačné centrum na tomto stretnutí predstavilo jeho nové dielo Texty a kontexty (Slovenská literatúra a literatúra dolnozemských Slovákov).

Michal Harpáň patrí ku kľúčovým osobnostiam slovenskej dolnozemskej literatúry a rovnako aj krajanského života. Preto sa Dom zahraničných Slovákov v Bratislave rozhodol pripomenúť si jeho životné jubileum – 60. výročie narodenia, ktorého sa tento vysokoškolský pedagóg, profesor na univerzite v Novom Sade, ale aj prekladateľ zo slovenskej literatúry, no predovšetkým literárny vedec a kritik dožíva v októbri 2004. Jeho životné jubileum podnietilo aj opätovné – už tretie vydanie jeho knihy Teória literatúry vo vydavateľstve TIGRA Bratislava a zároveň aj výber z jeho bohatého literárnokritického diela, ktorý vyšiel v LIC už pod spomenutým názvom Texty a kontexty s podtitulom Slovenská literatúra a literatúra dolnozemských Slovákov. Obe knihy početnému publiku na Večere s Michalom Harpáňom predstavil literárny kritik a vysokoškolský pedagóg docent Michal Babiak. S priateľskými pozdravmi vystúpili Miroslav DemákMilan Šútovec – prvý z nich ako vydavateľ Teórie literatúry, ale predovšetkým jeho dlhoročný kolega v časopise Nový život, druhý ako literárny vedec, ktorý od šesťdesiatych rokov sleduje literárnovedné úsilie Michala Harpáňa, a rovnako je jeho dlhoročným priateľom. Práve PhDr. Milan Šútovec, CSc., bol iniciátorom a editorom vydania výberu z Harpáňových literárnovedných a kritických textov, v ktorých sa odrážajú hodnoty slovenskej dolnozemskej literatúry. Michal Harpáň sa od šesťdesiatych rokov svojimi kritickými názormi výrazne podieľal na formovaní novej literárnej generácie a interpretáciou diel básnikov Michala BabinkuVíťazoslava Hronca rozhodujúcou mierou prispel k prekonaniu postsymbolického charakteru dolnozemskej poézie a jej nasmerovaniu k prijímaniu moderných básnických trendov. Ako na večere zdôraznil Milan Šútovec, slovenská literárna veda má v Michalovi Harpáňovi dôležitého a legitímneho príslušníka a spolutvorcu.

Večer s Michalom Harpáňom využili aj ďalší jeho slovenskí priatelia, aby ho pozdravili a ocenili jeho nepochybný prínos vedca, kritika, redaktora a prekladateľa do slovenskej literatúry, ktorej – ako zdôraznil aj jubilant – integrálnou a rovnocennou súčasťou je aj dolnozemská literatúra.