Veľká kniha o malom regióne

V aule FiF UK v Bratislave sa 10. septembra uskutočnila prezentácia monografie Historia Scepusiensis I. Zahŕňa dejiny Spiša do konca stredoveku, t.j. do roku 1526. Dielo je výsledkom dlhodobého medzinárodného slovensko-poľského projektu, ktorý sa začleňuje do kontextu v súčasnosti preferovaných viacnárodných dejín, usilujúcich sa preklenúť rozdiely spôsobené výlučne príslušnosťou k odlišným etnikám (napr. úspešne zavŕšené francúzsko-nemecké dejiny). Históriu Spiša a Slovenska nevníma izolovane, ale v rámci strednej Európy. Z  hľadiska slovenskej historiografie tvorí významný krok na ceste k postupnému zachyteniu dejín jednotlivých regiónov.

Objemná publikácia je kolektívnym dielom; hlavným garantom a redaktorom slovenskej verzie je docent Martin Homza, zamestnanec Katedry slovenských dejín FiF UK; vedúcim poľskej časti tímu bol profesor Stanislav Sroka, ktorý pôsobí na Jagiellonskej univerzite v Krakove. Autori sa usilovali tému priblížiť širšej verejnosti; čomu je prispôsobený text, a teda knižka je vhodná aj ako doplnkový materiál pri štúdiu na stredných školách. Dielo obsahuje rozsiahlu mapovú a ilustračnú časť, ako aj prílohu s prehľadom vysokých svetských i cirkevných hodnostárov regiónu a zoznamom v stredoveku existujúcich lokalít územia v štyroch jazykoch.

-mf-