Vladimír Barborík a Radoslav Passia v Užhorode

Katedra slovenskej filológie Filologickej fakulty Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode je jediným univerzitným pracoviskom na Ukrajine, kde je v súčasnosti zriadený lektorát slovenčiny a slovenský jazyk a literatúra sa vyučuje ako samostatný študijný odbor. V dňoch 24. a 25. septembra 2018 navštívili toto pracovisko literárni vedci Vladimír Barborík a Radoslav Passia z Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave. Študentom slovakistiky ponúkli prednášky venované osobnosti básnika Miroslava Válka (V. Barborík) a problematike slovensko-ukrajinských kultúrnych kontaktov v karpatskom regióne (R. Passia), ako aj literárnokritický seminár venovaný kritickej reflexii tvorby V. Mihálika (V. Barborík). Dvojdňový pracovný program ukončila spoločná beseda o literárnej kritike, redaktorskej práci a súčasnej slovenskej literatúre, ktorá sa konala v priestoroch univerzitnej knižnice a moderoval ju lektor slovenčiny v Užhorode Matej Masaryk. Tieto podujatia sa uskutočnili s podporou Literárneho informačného centra v Bratislave.