Vladimír Petrík dostal medailu za podporu vedy

Literárneho historika a kritika PhDr. Vladimíra Petríka, CSc., spolupracovníka Literárneho informačného centra, poctila Slovenská akadémia vied medailou za podporu vedy. Ocenie liteárnemu vedcovi odovzadal predseda SAV prof. Štefan Luby dňa 29. júla 2004.

Medaila je výrazom ocenenia jeho dlhoročnej vedeckej a publikačnej činnosti.
           Vladimír Petrík (1929) je pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry SAV. Od roku 1998 je predsedom Klubu nezávislých spisovateľov. Jeho vedecké analýzy a koncepčné pohľady na slovenskú literatúru 20. storočia sú dôležitou súčasťou a podkladom jej vecného poznávania.
           Spočiatku sa Vladimír Petrík venoval výskumu literárnej tvorby Ladislava Nádašiho-Jégého a vydal o ňom monografiu Človek v Jégého diele. V rámci príprav 6. zväzku akademického vydania Dejín slovenskej literatúry sa zameral na vývin slovenskej literatúry po roku 1945 a výsledky zhrnul v diele Hľadanie prítomného času (1970), ďalej to boli esejistické a analytické diela Hodnoty a podnety (1980), Proces a tvorba (1990), Desaťročie nádejí a pochybností (2000).
           Významnou súčasťou vedeckej práce Vladimíra Petríka sú syntetizujúce Dejiny slovenskej literatúry (1965, 1987), Rukověť české a slovenské literatury od roku 1918 (1966), Biele miesta v slovenskej literatúre (1991) a Slovenská exilová literatúra po roku 1945 (1991). Pre zahraničných záujemcov sú určené publikácie v anglickom jazyku Slovakia and its Literature (2001), Contemporary Slovak Literature (2003), ktoré vydalo LIC. Nateraz poslednou publikáciou sú Dejiny slovenskej literatúry a ich recepcia v nemeckom jazykovom priestore, v spoluautorstve so Stanislavom Šmatlákom a Ludwigom Richterom, ktorú v nemčine tiež vydalo LIC (2003).
           PhDr. Vladimír Petrík, CSc., je nositeľom štátneho vyznamenania Rad Ľudovíta Štúra, ako aj striebornej i zlatej čestnej plakety Ľ. Štúra.

 

(zdroj: TASR 29. 7. 2004)