Výberové konanie na funkciu riaditeľa LIC

Literárne informačné centrum, Námestie SNP 12, Bratislava
v súlade s ustanovením § 4 zákona NR SR číslo 313/2001 o verejnej službe

 

vypisuje výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa

Literárneho informačného centra so sídlom v Bratislave

Neodpustiteľné predpoklady:

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

odborná prax najmenej 6 rokov

bezúhonnosť

Iné požiadavky:

rozhľad a pôsobenie v oblasti literatúry

manažérske schopnosti, prípadne riadiaca prax

znalosť aspoň jedného svetového jazyka

schopnosť plniť koncepčné úlohy

organizačné schopnosti, komunikatívnosť a prezentácia výsledkov práce

schopnosť spolupráce s umeleckými združeniamia organizáciami doma i v zahraničí, publikačná alebo prekladateľská prax vítaná

Uchádzač v deň konania výberového konania predloží písomne svoju stručnú koncepciu ďalšieho smerovania organizácie (v rozsahu asi troch strán).

Pri rozhodovaní o víťazovi sa bude posudzovať naplnenie predpokladov
v nasledovnom poradí dôležitosti:

  1. druh odbornej praxe
  2. rozhľad a pôsobenie v oblasti literatúry
  3. manažérske schopnosti
  4. jazykové schopnosti

Prihlášku do výberového konania doloženú vyplneným osobným dotazníkom, životopisom obsahujúcim údaje o dosiahnutom vzdelaní a praxi, overenými fotokópiami dokladov o dosiahnutom vzdelaní, akademických tituloch, vedeckých hodnostiach a výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace je potrebné doručiť najneskôr do 3 týždňov odo dňa zverejnenia inzerátu na adresu:

          Literárne informačné centrum
          personálny referent
          Námestie SNP 12
          812 24 Bratislava

Do výberového konania budú zaradení len tí uchádzači, ktorí zašlú prihlášku doloženú všetkými požadovanými dokladmi.
           Termín výberového konania oznámi Literárne informačné centrum uchádzačom, ktorí spĺňajú vyššie uvedené predpoklady a požiadavky, najneskôr 7 dní pred jeho uskutočnením.

 

Oznam uverejnený dňa 27. júla 2002 v denníku PRAVDA (Kariéra, s.12)