Výberové konanie: riaditeľ/riaditeľka Literárneho informačného centra

Oznámenie o výberovom konaní na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom Literárneho informačného centra.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ/ka Literárneho informačného centra.

Vyhlásenie výberového konania v zmysle Smernice č. 1/2021 o výberovom konaní na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Účasť vo výberovom konaní – v prípade záujmu o účasť vo výberovom konaní žiadame o zaslanie podkladov do 30. 5. 2021

Tento dokument obsahuje nasledovné informácie vo vzťahu k obsadzovanej pozícii:
1. stručnú informáciu o činnosti zriadenej organizácie, jej aktuálnom stave a očakávania od zriadenej organizácie z pohľadu zriaďovateľa;
2. očakávania od úspešného uchádzača;
3. požiadavky na pozíciu;
4. finančné ohodnotenie danej pozície;
5. opis ďalších krokov výberového konania a ďalších požiadaviek procesného charakteru;
6. informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov uchádzačov. 

Dokument nájdete na webe Ministrestva kultúry SR na tomto odkaze.

Dokument a prílohy si môžete stiahnuť tu:
Oznámenie o výberovom konaní – riaditeľ/riaditeľka Literárneho informačného centra (pdf, 242 kB)
Príloha A k oznámeniu v editovateľnom tvare (odt, 40 kB)
Príloha B k oznámeniu v editovateľnom tvare (odt, 17 kB)
Príloha C k oznámeniu v editovateľnom tvare (odt, 23 kB)
Príloha D k oznámeniu v editovateľnom tvare (odt, 18 kB)