Obálka knihy

Jeho najnovšia práca sa sústreďuje na dejiny Slovákov v rokoch 1914 až 1938. Ide o veľmi zaujímavé obdobie, keď slovenský národ po ťažkom období prvej svetovej vojny vytvoril s českým národom spoločný česko-slovenský štát. Vo svojom diele sa usiluje podať komplexný a objektívny  pohľad na život slovenskej spoločnosti v skúmanom období.

 

Róbert Letz

Nová knižná publikácia Literárneho informačného centra je organickou súčasťou edície Slovenské dejiny I. – IV. Nadväzuje na ňu chronologicky, tematicky i spôsobom spracovania. Slovenské dejiny IV. zahŕňajú obdobie ohraničené rokmi 1914 – 1938, teda od začiatku prvej svetovej vojny po vznik samostatnej Slovenskej republiky.

Tieto medzníky nie sú náhodné, ale významné a v historiografii všeobecne prijímané. Predmetné obdobie je mimoriadne dôležité a súčasne hektické, bohaté na prelomové zmeny a zvraty, ktoré výrazne zasiahli a formovali celú slovenskú spoločnosť. Ide o stále živé a diskutované dejiny, ktoré často až dodnes pôsobia polarizujúco. Vzhľadom na túto skutočnosť je potrebné postupovať pri písaní tejto syntézy najnovších slovenských dejín mimoriadne citlivo a ohľaduplne, no pritom objektívne a pravdivo. Práve táto syntéza umožní nezaujatý pohľad na najnovšie dejiny a pritom bude inšpirovať k premýšľaniu. Širokej kultúrnej verejnosti ako aj študujúcej mládeži prináša základnú orientáciu v slovenských dejinách. Zároveň sa stáva nezastupiteľnou učebnou pomôckou s dostatočným zdrojom pôvodných informácií a pramenných materiálov. Bude slúžiť aj ako vysokoškolská učebnica dlhodobo pôsobiaceho univerzitného profesora v oblasti slovenskej histórie.

Róbert Letz patrí k strednej generácii slovenských historikov. Predmetom jeho vedeckého výskumu sú slovenské dejiny 20. storočia. Zameriava na politické, kultúrne a cirkevné dejiny. Dvadsať rokov jeho intenzívnej práce prinieslo významné výsledky pre slovenskú historiografiu. Aktívne sa zúčastňuje mnohých vedeckých podujatí doma i v zahraničí. Publikuje, prednáša, báda, je členom redakčných rád a vedeckých grémií, no nie je len človekom práce, ale aj rodiny. Stálu inšpiráciu nachádza v styku s ľuďmi a v prírode.

 

Prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. - Historik, pedagóg sa narodil 29. augusta v roku 1967 v Bratislave. Študoval na gymnáziu Vazovova v Bratislave. Po maturite v roku 1986 sa zapísal na Filozofickú fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor filozofia-história. Vysokoškolské štúdiá ukončil v roku 1991. V rokoch 1991 – 1992 pracoval na Historickom ústave SAV v Bratislave. Od roku 1992 až dodnes pôsobí ako vedecko-pedagogický pracovník na Katedre histórie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, ktorú od roku 2004 vedie. Z knižných prác autora uveďme: Slovensko v rokoch 1945-1948 (1994); Dejiny Slovenskej ligy na Slovensku (1920 – 1948) (2000); Zločiny komunizmu na Slovensku  1948 – 1989, 1. zv. (2001 spoluautor); Štruktúry moci na Slovensku 1948 – 1989 (2004 spoluautor); V hodine veľkej skúšky. Listy biskupa Michala Buzalku, spoločné prejavy slovenských katolíckych biskupov. Súbor dokumentov (2007); Dokumenty k procesu s katolíckymi biskupmi Jánom Vojtaššákom, Michalom Buzalkom a Pavlom Gojdičom. (2007); Odkaz živým. Prípad Albert Púčik a spol. (2008); Dokumenty k procesu s Viliamom Žingorom a spol. (2009). Je autorom učebníc slovenských dejín 20. storočia pre základné školy a gymnáziá.

 Viac informácií: Wikipédia

 

Prezentovaný knižný titul je možné zakúpiť prostredníctvom nášho virtuálneho kníhkupectva.