O činnosti Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR (ZVKS) za minulý rok nás informoval jeho predseda Daniel Kollár.

Medzi hlavné priority našej činnosti v  ostatnom roku patril grantový systém, príprava nového stánku a  aktivity súvisiace s  knižným veľtrhom Bibliotéka 2011, aktualizácia webovej stránky ZVKS, podpora účasti na medzinárodných knižných veľtrhoch a  zlúčenie oboch vydavateľských združení – ZVKS a združenia INDEX.

V júni 2011 bolo vyhlásené ďalšie kolo grantového systému na podporu vydávania kníh a  prípravy podujatí v  rámci knižnej kultúry. Predsedníctvo  rozhodlo o  schválení grantov v  celkovej výške 10 000 eur. Okrem toho zorganizovalo zájazdy na medzinárodné knižné veľtrhy vo Frankfurte nad Mohanom a v Belehrade.

Združenie úzko spolupracovalo s  Inchebou Bratislava pri príprave Bibliotéky 2011 a bolo aj odborným garantom výstavy, ktorá je najväčšou prezentáciou kníh na Slovensku. Netradične malo ZVKS aj svoj reprezentatívny stánok, v  ktorom mohli jeho členovia prezentovať diela podporené z grantového systému. Spolupracovali sme s  Literárnym informačným centrom (LIC) a  Inchebou aj pri organizácii viacerých sprievodných podujatí, ktoré boli dôležitou súčasťou výstavy, napríklad seminára o  elektronických knihách či o  problematike štandardizácie knižných údajov v  obchodnom styku. Predsedníctvo Združenia udelilo LIC za edíciu Pramene k  dejinám Slovenska a Slovákov Cenu Alexiusa Austa za najvýznamnejší počin v  oblasti knižnej kultúry v roku 2011.

Koncom roku 2011 Predsedníctvo prezentovalo aj ďalšie kolo grantového systému na podporu vydávania kníh a schválilo granty v celkovej výške 15 000 eur. Prvým podporeným podujatím v  roku 2012  bola účasť na knižnom veľtrhu v  Novom Sade v  Srbsku. V marci 2012 zorganizovalo Združenie v spolupráci s CK tematický zájazd na Medzinárodný veľtrh detskej knihy v  Bologni a  podporilo účasť svojich členov aj na ďalších knižných veľtrhoch v zahraničí (Paríž, Londýn a Budapešť).

ZVKS je spoluorganizátorom čitateľskej ankety Knižnej revue Kniha roka a  slávnostného odovzdávania ocenení. Tohtoročné vyhodnotenie sa konalo v apríli za účasti všetkých ocenených vydavateľstiev v klube spisovateľov. ZVKS sa zapojilo v roku 2012 aj do prípravy celoeurópskeho projektu Books in print. Ide o trojročný projekt šiestich európskych krajín (80% nákladov financuje Európska únia), ktoré doteraz nemajú vybudovaný komplexný informačný portál o knihách, spĺňajúci všetky európske kritériá.

Predsedníctvo na základe odporúčania VZ ZVKS z roku 2011 rokovalo naďalej aj so zástupcami združenia INDEX o otázke zlúčenia oboch organizácií. Postupne bola vytvorená dohoda a spolu s Indexom sme pripravili aj návrhy stanov a návrh uznesenia tohtoročného VZ. Zlúčenie sa uskutočnilo 10. mája 2012.