Vypísanie konkurzu k programu Artists-in-Residence

Spolkové ministerstvo Rakúska pre vyučovanie, umenie a kultúru v spolupráci s inštitúciou KulturKontakt Austria ponúka v roku 2014 50 štipendijných miest vo Viedni.

 

Program je určený pre umelcov, spisovateľov, skladateľov, kurátorov a kultúrnych pracovníkov, ktorí nemajú trvalý pobyt v Rakúsku.

 

Rezidenčné štipendiá sa udeľujú v nasledujúcich oblastiach:
-  výtvarné umenie
-  umelecká fotografia
-  video a médiá
-  dizajn
-  kompozícia
-  literatúra a  umelecký preklad
-  súčasný tanec a choreografia

Okrem toho sa o štipendium môžu uchádzať kultúrni pracovníci aj kurátori.

Štipendisti sa počas pobytu zoznámia s rakúskou umeleckou a kultúrnou scénou a nadviažu kontakty s rakúskymi umelcami. Cieľom pobytu je realizácia vlastného projektu. Dĺžka pobytu štipendia je odstupňovaná podľa jednotlivých odborov:
- štipendiá v trvaní 3 mesiacov sú určené výtvarným umelcom, umeleckým fotografom, dizajnérom, skladateľom, video- a mediálnym umelcom
- štipendiá v trvaní 1 – 2 mesiacov sú určené pre literátov a umeleckých prekladateľov
- štipendiá v trvaní 2 mesiacov sú určení pre súčasných tanečníkov a choreografov
- štipendiá v trvaní 1 mesiaca sú určené pre kurátorov a kultúrnych pracovníkov

 

Všeobecné predpoklady:
znalosť nemeckého alebo anglického jazyka (základy)

Veková hranica
- maximálne 35 rokov v odbore výtvarné umenie, fotografia, dizajn, video- a médiá
- maximálne 40 rokov v oblasti literatúry, umeleckého prekladu, kompozície,  súčasného tanca a choreografie, kurátorstva a práce v kultúre

 

Osobitné predpoklady:

 

Pre oblasť výtvarného umenia, fotografie, dizajnu, video- a médiá, literatúry a umeleckého prekladu a kompozície:

V stanovenej lehote treba poslať nasledovné podklady:
- doklad o umeleckom vzdelaní
- doklad o tom, že uchádzač niekoľko rokov pracoval akoslobodný umelec 
- spisovatelia musia predložiť detailný zoznam publikácií, prípadne priniesť so sebou dokladové výtlačky
- motivačný list (max. 2 normostrany formátu A4) s informáciou o   aktuálnych umeleckých zámeroch a projektoch, ako aj predstavu o tom, čo očakávajú od rezidenčného programu
- vyplnený formulár žiadosti, životopis a popis projektu, ktorý chcú realizovať počas štipendijného pobytu v Rakúsku
- dokumentáciu umeleckej činnosti (napr. katalógy, fotomapy, CD  alebo DVD (maximálne trvanie prezentácie 10 minút)
- odporúčací list

Uchádzači o štipendium musia predložiť požadované podklady v štyroch vyhotoveniach. Prosíme, aby ste neposielali originály.

Súčasný tanec a choreografia

Rakúska strana ponúka štipendium v spolupráci s centrom súčasného tancaTanzquartier Wien a je určené pre tanečných umelcov a chopreografov, ktorí už prezentovali vlastnú choreografiu. V stanovenej lehote treba poslať nasledovné podklady:

- vyplnený formulár žiadosti a životopis
- motivačný list (maximálne 2 normostrany formátu A4) s informáciou o aktuálnych umeleckých zámeroch a projektoch, ako aj predstavu o tom, čo očakávajú od rezidenčného programu
- dokumentačný materiál o ukončených alebo prebiehajúcich prácach
- predloženie prezentačného videa (v ideálnom prípade dostupného na internete), pričom musí byť možné uchádzača jednoznačne identifikovať a rozpoznať
- odporúčací list

Uchádzači o štipendium musia preložiť požadované podklady v štyroch vyhotoveniach. Prosíme, aby ste neposielali originály.

 

Kultúrni pracovníci a kurátori

Uchádzači musia preukázať svoje skúsenosti, prípadne činnosť v tejto oblasti. V stanovenej lehote treba poslať nasledovné podklady:

- vyplnený formulár žiadosti a životopis
- motivačný list (maximálne 2 normostrany formátu A4) s informáciou o  aktuálnych umeleckých zámeroch a projektoch, ako aj predstavu o tom, čo očakávajú od rezidenčného programu
- dokumentačný materiál o ukončených alebo prebiehajúcich prácach
- odporúčací list

Uchádzači o štipendium musia predložiť požadované podklady v štyroch vyhotoveniach. Prosíme, aby ste neposielali originály.

 

Žiadosti posielajte najneskôr do 31. 5. 2013 na adresu

Spolkového ministerstva pre vyučovanie, umenie a kultúru uvedenú nižšie.

Potrebné formuláre nájdete na webovej stránke: www.bmukk.gv.at.

Štipendistov vyberie odborná porota, ktorá písomne oznámi výsledok vybraným uchádzačom.

 

Podrobnosti o tom, čo všetko program Artists-in-Residence poskytuje, sa dozviete na webovej stránke. www.bmukk.gv.at, prípadne na adrese:

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, Abteilung V/6, Concordiaplatz 2, A-1014 Wien.

Telefonicky dostanete informácie na čísle: 0043 1 53120-6860 alebo môžete napísať na mailovú adresu: charlotte.sucher zavináč bmukk.gv.at.