Vypredané tituly opäť na sklade

Dve dlhodobo vypredané časti zo série Slovenských dejín sú opäť dostupné. 

Historik PhDr. Michal Bada, PhD., v knihe Slovenské dejiny II. prehľadne približuje kľúčové i čiastkové problémy obdobia raného novoveku medzi rokmi 1526 – 1780. Porážka uhorského kráľovského vojska 29. augusta 1526 v bitke pri Moháči mala pre uhorské i slovenské dejiny nedozerné následky. Po tejto udalosti sa v uhorskom štáte, spoločnosti i kultúre začali búrlivé zmeny, ktoré by sa bez spomenutého tragického vojenského stretu buď neudiali, alebo by sa udiali iným tempom a inými formami. Nastávajúca nová doba sa nie náhodou nazýva novovek. Na scénu vstúpili nové politické, kultúrne, hospodárske, spoločenské a myšlienkové fenomény, ktoré udávali vývojové trendy až do obdobia osvietenstva. Publikácia obsahuje samostatné kalendárium, prehľad osobností, menný a miestny register. Je určená širokej laickej i odbornej verejnosti, je vhodná aj ako vysokoškolská učebnica.

Druhá doplnená publikácia, ktorej autorom je Prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. - Slovenské dejiny IV., mapuje obdobie od začiatku prvej svetovej vojny po vznik samostatnej Slovenskej republiky. Predmetné obdobie je mimoriadne dôležité a súčasne hektické, bohaté na prelomové zmeny a zvraty, ktoré výrazne zasiahli a formovali celú slovenskú spoločnosť.

Knižná séria pozostáva zo šiestich dielov a mapuje obdobie od príchodu slovanských kmeňov na naše územie až po vznik samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993. Knihy obsahujú kalendárium, menný register a bohatý bibliografický aparát. Sú určené širokej laickej i odbornej verejnosti, rovnako aj študentom humanitných vied.